REGULAMIN KONKURSU „KALENDARZ ŚWIĄTECZNY MARTES SPORT”

REGULAMIN KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W RAMACH AKCJI PROMOCYJNEJ ,,Kalendarz Świąteczny Martes Sport’’

 1. Postanowienia ogólne:
 1. Niniejszy Regulamin ustanawia warunki i zasady uczestnictwa w świątecznej akcji promocyjnej sklepu internetowego Martes Sport odbywającej się pod nazwą ,,Kalendarz Świąteczny Martes Sport’’, (dalej: akcja promocyjna ,,Kalendarz Świąteczny Martes Sport’’) na którą składają się 24 Konkursy, z których każdy ogłaszany pozostaje w serwisie społecznościowym Instagram.
 2. Żaden z Konkursów organizowanych w ramach akcji promocyjnej ,,Kalendarz Świąteczny Martes Sport’’ nie stanowi gry losowej, zakładu wzajemnego, gry w karty, gry na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.).
 3. Organizatorem Konkursów oraz Administratorem danych osobowych jego Uczestników jest MS Trademarks Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300 Bielsko-Biała) przy Al. Gen. Władysława Andersa 615, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000559818, o Numerze Identyfikacji Podatkowej: 679-311-18-02, o numerze REGON: 361584330, o kapitale zakładowym wynoszącym: 55.000,00 zł (dalej: „Organizator”).
 4. Konkursy są prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem fotograficznego serwisu społecznościowego Instagram.
 5. Uczestnictwo w każdym z konkursów jest nieodpłatne i dobrowolne.
 6. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce i pełną zdolność do czynności prawnych (dalej:
  ,,Uczestnik’’ ).
 7. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora. Współpracownikami w rozumieniu Regulaminu są wszystkie osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych. W Konkursach nie mogą również brać udziału członkowie rodzin tych osób. Przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia, a także osób pozostających we wspólnym pożyciu. 
 8. Uczestnik, przystępując do dowolnego z Konkursów, powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w dowolnym Konkursie, oraz akceptuje treść Regulaminu.
 1. Założenia Konkursów realizowanych w ramach akcji promocyjnej ,Kalendarz Świąteczny Martes Sport’’
 1. Każdy z Konkursów realizowanych w ramach akcji promocyjnej ,,Kalendarz Świąteczny Martes Sport’’ zostanie ogłoszony w Poście Konkursowym opublikowanym w serwisie społecznościowym Instagram, na oficjalnym profilu Martes Sport pod nazwą , @martes.sport oraz prowadzony przy użyciu ww. portalu.
 2. Pierwszy z Konkursów organizowanych w ramach akcji promocyjnej ,,Kalendarz Świąteczny Martes Sport’’ odbędzie się w dniu 1 grudnia 2021 roku, a ostatni z Konkursów odbędzie się w dniu 24 grudnia 2021 roku.  Każdego dnia odbywa się jeden Konkurs.
 3. Każdy z Konkursów będzie trwał od chwili jego zgodnego z pkt 1 niniejszego tytułu ogłoszenia do godziny 23:59 tego samego dnia, w którym opublikowano Post Konkursowy.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie należy prawidłowo wykonać Zadanie Konkursowe, które każdorazowo zostanie indywidualnie określone dla każdego z Konkursów z osobna i będzie zawarte w Poście Konkursowym oraz oznaczyć minimum 1 (jedną) osobę spośród swoich znajomych w celu zaproszenia jej do udziału w akcji promocyjnej ,,Kalendarz Świąteczny Martes Sport’’.
 5. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń  w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia  w przedmiocie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika do celów związanych z Konkursem.
 1. Wybór Laureatów
 1. Wyłonienia Laureata każdego z Konkursów dokonywać będzie Komisja Konkursowa prowadzona przez Organizatora, składająca się z 3 (trzech) osób.
 2. Kryteriami oceny wykonania Zadań Konkursowych przez Uczestników będzie subiektywna ocena członków Komisji Konkursowej prawidłowości wykonania Zadania Konkursowego pod względem zgodności z treścią polecenia Zadania Konkursowego, pomysłowości, kreatywności, zachowania zasad współżycia społecznego, kultury osobistej oraz dobrych obyczajów. 
 3. Przesłane przez Uczestnika Zadanie Konkursowe:
  1. nie może być edytowane ani zmieniane podczas trwania Konkursu;
  2. musi być sporządzone w języku polskim;
  3. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści niezgodnych z prawem; 
  4. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek innych podmiotów, z wyjątkiem treści reklamowych dotyczących Organizatora lub oferowanych przez niego produktów; 
  5. nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
 4. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że przesłane Zadanie Konkursowe nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia Uczestnika, który w ramach zgłoszenia je zaproponował, przy rozstrzygnięciu Konkursu.
 5. Po zakończeniu okresu trwania każdego z Konkursów, Komisja Konkursowa wybierze spośród Uczestników jednego Laureata, który otrzyma Nagrodę Konkursową.
 6. Do godziny 23:59 dnia następującego po dniu, w którym odbywał się Konkurs, Organizator opublikuje post na oficjalnym profilu Martes Sport  pod nazwą @martes.sport, w serwisie społecznościowym Instagram, informujący o wyborze danego Uczestnika na Laureata wraz z prośbą o nawiązanie w terminie 2 dni kontaktu z Organizatorem w formie wiadomości prywatnej wysłanej za pomocą ww. portalu.
 7. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania sposobu rozstrzygnięcia Konkursu.
 8. Organizator zastrzega prawo do nieinformowania Uczestników, którzy nie zostali Laureatami, o ich indywidualnych wynikach w Konkursie. 
 9. Organizator zastrzega, że w ramach akcji promocyjnej ,,Kalendarz Świąteczny Martes Sport’’ Uczestnik może zostać Laureatem tylko jednego z organizowanych Konkursów.
 1.  Nagrody w Konkursach organizowanych w ramach akcji promocyjnej ,,Kalendarz Świąteczny Martes Sport’’
 1. Nagrody przewidziane w każdym z Konkursów określane są dla każdego Konkursu z osobna w Poście Konkursowym. 
 2. Wyłączone jest prawo żądania przez Uczestnika wypłaty równowartości Nagrody w gotówce bądź prawo jej zamiany na inną Nagrodę. 
 3. Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody, zaokrąglonej do pełnej złotówki. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) i przekazana do właściwego Urzędu Skarbowego. Zdobywca Nagrody jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie niezbędne dane do wypełniania ww. obowiązku.
 1. Przekazanie Nagród 
 1. Laureat, który nawiąże w myśl tytułu III pkt 6 niniejszego Regulaminu kontakt z Organizatorem, zostanie poproszony o podanie adresu do wysyłki przyznanej Nagrody, imienia oraz nazwiska i telefonicznego numeru kontaktowego. 
 2. W przypadku jeżeli Laureat nie poda danych wymienionych w pkt 1 niniejszego tytułu bądź podane przez niego dane będą niekompletne, Organizator zwróci się do Laureata z prośbą o ich niezwłoczne uzupełnienie, nie później niż w terminie 3 dni.
 3. Nagroda zostanie nadana przesyłką pocztową lub kurierem przez Organizatora na jego koszt, na adres podany przez Laureata zgodnie z pkt 1 niniejszego tytułu, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia uzyskania od niego zupełnych danych niezbędnych do skutecznej wysyłki Nagrody. 
 4. Zobowiązanie wskazane w  pkt 3 tytułu, obejmuje tylko terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdyby miejsce przekazania Nagrody znajdowało się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania się z przekazaniem Nagrody do czasu otrzymania od Laureata kwoty stanowiącej równowartość kosztów przesyłki Nagrody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Uprawnienie Laureata do otrzymania Nagrody wygasa w przypadku jeżeli:
  1. Uczestnik nie nawiąże kontaktu z Organizatorem w terminie wskazanym w tytule III pkt 6;
  2. w przypadku wskazanym w pkt 2 niniejszego tytułu;
  3. Laureat odmówi odbioru Nagrody;
  4. nadana przez Organizatora Nagroda wróci do nadawcy niezależnie od przyczyn, a w szczególności wskutek jej niedoręczenia ze względu na podanie błędnego adresu, niedoręczenia z powodu nie przebywania adresata pod podanym adresem adresat, nie podjęcia przez Laureata przesyłki w terminie.
 6. W przypadku wygaśnięcia prawa do Nagrody przez Laureata, Nagroda nie zostanie mu przesłana i pozostaje własnością Organizatora. 

6.  Licencja do wypowiedzi tekstowej Laureata

 1. Uczestnik, z chwilą przesłania Zadania Konkursowego udziela Organizatorowi nieodpłatnej, przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych w danym rozwiązaniu Zadania Konkursowego (niezależnie od otrzymania przez Uczestnika Nagrody), w szczególności z utworów bez ograniczeń terytorialnych, ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji: 
  1. utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką drukarską; 
  2. wprowadzenie do obrotu; 
  3. wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie 1.1. powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 
  4. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy; 
  5. rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 
  6. najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru użytkowego lub przemysłowego. 
 2. Na mocy licencji określonej powyżej, utwór Uczestnika zawarty w rozwiązaniu Zadania Konkursowego może być wykorzystany w dowolny sposób, przetworzony, rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może zostać zmieniony, opracowany, w szczególności w celu promocji i reklamy, w tym formie plakatów, folderów, w tym reklam audiowizualnych. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem jego utworu (zgoda na wykonywanie praw zależnych), z prawem do dalszego upoważnienia do wykonywania praw zależnych. 
 3. Organizator upoważniony jest do wykorzystania utworu w sposób anonimowy. 
 4. Uczestnik na życzenie Organizatora zawrze z nim w formie pisemnej odrębną umowę licencji lub przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w danym rozwiązaniu Zadania Konkursowego. 
 5. Licencja udzielana jest na okres jednego roku, a po upływie tego okresu przechodzi na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia na piśmie pod rygorem nieważności na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego. 
 6. Uczestnik przystępując do dowolnego Konkursu zapewnia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do wypowiedzi (Zadania Konkursowego) tekstowej oraz, że nie jest ona obciążona jakimikolwiek prawami osób trzecich, a w przypadku wykorzystania wypowiedzi osób trzecich posiada ich zgodę na jej wykorzystanie w zakresie umożliwiającym Organizatorowi na pełne wykorzystywanie wypowiedzi w celach określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku wystąpienia do Organizatora przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z wypowiedzią (zadaniem konkursowym), Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z takich roszczeń i zaspokoić je we własnym zakresie. 
 7. Laureat zezwala na opublikowanie jego wizerunku, a także imienia, nazwiska,
  pseudonimu z portalu Instagram, miejscowości zamieszkania jako autora.

7. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) („RODO”). W celu realizacji każdego z Konkursów, wydania i rozliczenia Nagród, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów o: rachunkowości, podatkach oraz z innych zobowiązań wywodzących się z obowiązujących regulacji, realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora jakimi są: kontakt  z Uczestnikami oraz ustalenie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów udziału w każdym z Konkursów. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu i w związku z nim, jak również w związku z realizacją obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa.
 3. Odbiorcami danych osobowych Uczestników lub przedstawicieli ustawowych mogą być Organizator, podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy  i organy państwowe. 
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
  3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy RODO.


8. Reklamacje

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia Reklamacji w zakresie sposobu przeprowadzenia Konkursu. 
 2. Uczestnik, składający Reklamacje:
  1. sporządza ją w formie pisemnej, 
  2. wskazuje przyczynę, a więc zakres uchybień Organizatora w ramach sposobu przeprowadzania Konkursów organizowanych w ramach akcji promocyjnej ,,Kalendarz Świąteczny Martes Sport’’,
  3. podaje żądanie określonego zachowania przez Organizatora;
  4. wskazuje swoje imię, nazwisko, dokładny i prawidłowy adres korespondencyjny;
  5. doręcza ją na adres Organizatora z dopiskiem ,,Reklamacja Konkursu organizowanego w ramach akcji promocyjnej ,,Kalendarz Świąteczny Martes Sport’’.
 3. Reklamacje można skutecznie składać do dnia 30 grudnia 2021 roku. Reklamacje, które wpłyną po tym terminie nie zostaną rozpatrzone. 
 4. Reklamacje rozpatruje Organizator, w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
 5. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony drogą listowną.

9. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursów organizowanych w ramach akcji promocyjnej ,,Kalendarz Świąteczny Martes Sport’’.
 2. Przez cały okres trwania akcji promocyjnej ,,Kalendarz Świąteczny Martes Sport’’ niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej http://konkursy.mstrademarks.pl/ oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno - reklamowe mają charakter informacyjny. Wizerunek Nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania akcji promocyjnej ,,Kalendarz Świąteczny Martes Sport’’, jeżeli jest to uzasadnione celem i doprecyzowaniem warunków uczestnictwa w Konkursach, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na stronie internetowej określonej w pkt 2 niniejszego tytułu..
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez fotograficzny portal społecznościowy Instagram.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w którymkolwiek z Konkursów organizowanych w ramach akcji promocyjnej ,,Kalendarz Świąteczny Martes Sport’’, szczególnie wskutek problemów technicznych z przesyłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony sieci internetowej będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu niezależnie od przyczyn, za co nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek działania usługodawców (w szczególności np. poczty, przewoźników, przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, administratorów sieci komputerowych, wadliwości działania łączy internetowych lub oprogramowania lub sprzętu elektronicznego Organizatora bądź Uczestnika) lub zdarzeń związanych z realizowaniem usług mających charakter siły wyższej, nie będzie mógł wywiązać się z całości lub części zobowiązań, przewidzianych niniejszym Regulaminem.
 9. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej Nagrody.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia akcji promocyjnej ,,Kalendarz Świąteczny Martes Sport’’, tj. w dniu 1 grudnia 2021 r.