REGULAMIN KONKURSU MARKI IQ

REGULAMIN KONKURSU

 1. 1. Niniejszy dokument (dalej: Regulamin), ustanawia zasady uczestnictwa w konkursie „Zostań nową twarzą marki IQ” mającym na celu wyłonienie i nawiązanie współpracy z osobami, które zostaną Ambasadorami marki IQ Cross the Line oraz IQ Intelligence Quality, będą promować markę i produkty (dalej: „Konkurs”).

 2. 2. Organizatorem Konkursu oraz administratorem danych osobowych jego uczestników jest MS Trademarks Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300 Bielsko-Biała) przy Al. Gen. Władysława Andersa 615, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000559818, o Numerze Identyfikacji Podatkowej: 679-311-18-02, o numerze REGON: 361584330, o kapitale zakładowym wynoszącym: 55.000,00 zł (dalej: „Organizator”).

 3. 3. Informacje na temat Konkursu zawarte zostały na stronie internetowej, pod adresem  http://konkursy.mstrademarks.pl/regulamin-konkursu-marki-iq/

 1. 4. Konkurs będzie prowadzony w serwisach Organizatora: serwisie Facebook na profilu https://www.facebook.com/sklepmartes

 2. 5. Konkurs zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 14.09.2021 roku (od godziny publikacji postu konkursowego w serwisie Facebook ) do 26.09.2021 roku (do godziny 23.59).

 3. 6. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć uczestnika  z udziału w konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął informację o działaniu w sposób sprzeczny z Regulaminem. Wykrycie okoliczności polegających na działaniu w sposób sprzeczny z Regulaminem lub postąpienie wbrew Regulaminowi, w szczególności zawartych w nim zobowiązań i zgód, po dniu wydania nagrody uprawnia Organizatora do dochodzenia zwrotu nagrody lub jej wartości.

 1. 7. Zadanie konkursowe polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego na stronie: https://lp.sklepmartes.pl/ambasador-iq Każdy z Uczestników wyraża zgodę i zobowiązuje się, iż w razie otrzymania Nagrody Głównej weźmie udział w dwudniowej sesji zdjęciowej (jeden dzień w studio, jeden dzień w plenerze), we wskazanym przez Organizatora terminie, a także podpisze z Organizatorem umowę o współpracy w zakresie promocji marki IQ Cross the Line oraz IQ Intelligence Quality (dalej: „Kontrakt”).

 2. 8. Uczestnik wyraża zgodę na to, że Kontrakt będzie w swej treści zawierał w szczególności:
  • a) zobowiązanie Uczestnika do aktywnego promowania marki IQ Cross The Line i IQ Intelligence Quality w mediach społecznościowych Uczestnika;
  • b) zobowiązanie Uczestnika do promowania aktywnego trybu życia;
  • c) zobowiązanie Uczestnika do organizowania nie rzadziej niż trzy razy w roku konkursu lub innego wydarzenia w mediach społecznościowych dla obserwujących go osób, z wykorzystaniem nagród rzeczowych dostarczonych przez Organizatora;
  • d) możliwość rozwiązania Kontraktu przez Organizatora, w przypadku, gdy Uczestnik swoim zachowaniem lub publikowanymi treściami narazi Organizatora lub marki IQ Cross the Line oraz IQ Intelligence Quality na ryzyko naruszenia dobrego imienia lub wizerunku, także w sposób pośredni;

 3. 9. Uczestnik, który zdobędzie Nagrodę Główną, udziela Organizatorowi, oraz innym podmiotom powiązanym z Organizatorem kapitałowo, na zasadzie wyłączności i nieodwołanie, prawa do wykorzystania wizerunku Uczestnika, utrwalonego na materiałach przesłanych Organizatorowi w związku z Zadaniem Konkursowym, a także na materiałach (w tym zdjęciach) wykonanych w ramach sesji zdjęciowej, o której mowa w punkcie 8 Regulaminu. Analogicznie Uczestnik taki udziela Organizatorowi prawa do wykorzystania imienia i nazwiska Uczestnika, Jego pseudonimu (jeżeli dotyczy), a także adresów jego mediów społecznościowych.

 4. 10. W zakresie przyznanych Organizatorowi praw, stosownie do punktu 10 Regulaminu, Organizator (oraz podmiot powiązane z nim kapitałowo) może wykorzystać materiały z wizerunkiem Uczestnika, w ramach działań reklamowych, promocyjnych lub marketingowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:
  • a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  • c) w zakresie rozpowszechniania materiałów z wizerunkiem w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 1. 11. Działanie Uczestnika w ramach Kontraktu nie będzie się wiązało z dodatkowym wynagrodzeniem.

 2. 12. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu przez uczestnika.

 3. 13. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:
  • a) niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie  z zasadami Regulaminu;
  • b) zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;
  • c) naruszających prawa, w tym prawa autorskie bądź dobra osobiste osób trzecich;
  • d) bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich;

 4. 14. Nagroda w Konkursie:

Nagroda Główna dla 2 Laureatów (dalej: „Laureat”):

  • a) tytuł Ambasadora marki IQ Cross the Line oraz IQ Intelligence Quality, wraz z dwuletnim Kontraktem;
  • b) nagroda pieniężna w kwocie 5.000,00 zł.;
  • c) vouchery o łącznej wartości 5.000,00 zł na zakupy produktów marki IQ w sieci sklepów Martes Sport;
  • d) ryczałtowa kwota 500,00 zł. na dojazd i zakwaterowanie w związku z sesją zdjęciową, o której mowa w punkcie 8 Regulaminu;
  • e) dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości wyżej wymienionych kwot (łącznie 12.000,00 zł, w zaokrągleniu do pełnych złotych). Ta część nagrody nie zostanie wydana Laureatowi, lecz pobrana przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego Urzędu Skarbowego;

 1. 15. Ocena zdjęć i innych materiałów Konkursowych będzie każdorazowo dokonywana przez komisję w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora.

 2. 16. Komisja przy rozstrzyganiu Konkursu ocenia Uczestnika pod kątem wyglądu, aktywności sportowej, kreatywności oraz zgodności Zadania Konkursowego z warunkami Konkursu.

 3. 17. W terminie do dnia 01.10.2021 Komisja wyłoni dwóch najlepszych Uczestników, którzy zostaną Laureatami.

 4. 18. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania sposobu rozstrzygnięcia Konkursu.

 5. 19. Warunkiem otrzymania Nagrody Głównej, niezależnie od spełnienia warunków wskazanych w Regulaminie, jest zawarcie przez Laureata Kontraktu z Organizatorem (do wglądu po rozstrzygnięciu Konkursu).

 6. 20. Organizator poinformuje Laureatów o wygranej do dnia 30.09.2021 roku w prywatnej wiadomości przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Laureaci otrzymają dodatkowo informację  o szczegółach związanych z uzyskaną Nagrodą Główną.

 7. 21. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń  w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia  w przedmiocie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika do celów związanych z Konkursem, jak też jest równoznaczne z zaciągnięciem zobowiązań objętych Regulaminem.

 8. 22. Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do Zadania Konkursowego, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz oświadcza, że uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane na korzystanie z przesłanych prac (w tym prawa na pozowanie osób i rozpowszechnianie wizerunku), o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania przez Organizatora.

 9. 23. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa w pkt. 22 lub 23 powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym Uczestnik, który nadesłał Zadanie Konkursowe, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną  odpowiedzialność oraz oświadcza, że naprawi wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody.

 10. 24. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w następujących celach:
  • a) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, wyłonienia Laureatów, przeprowadzenia procesu reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”);
  • b) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów o: rachunkowości, podatkach oraz z innych zobowiązań wywodzących się z obowiązujących regulacji (art. 6. ust.1 lit. c) „RODO”);
  • c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora jakimi są: kontakt  z Uczestnikami lub ich przedstawicielami ustawowymi oraz ustalenie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1lit. f) „RODO”);

 1. 25. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu i w związku z nim, jak również w związku z realizacją obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa.

 2. 26. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być Organizator, podmioty powiązane z nim kapitałowo, podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy  i organy państwowe.

 3. 27. Uczestnikowi lub przedstawicielowi ustawowemu przysługuje prawo do:
  • a) dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  • b) prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
  • c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy RODO.

 1. 28. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora.

 2. 29. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie Reklamacji.

 3. 30. Reklamacje są przyjmowane w ciągu 14 dni licząc od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

 4. 31. Reklamacje powinny być przesłane listem poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem – konkurs „Zostań nową twarzą marki IQ”. Reklamacje otrzymane po upływie wskazanego ww. terminu nie będą rozpatrywane.

 5. 32. Reklamacje rozpatruje Organizator, w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

 6. 33. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony drogą listowną.

 7. 34. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostępu do sieci Internet.

 1. 35. Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie wskutek problemów technicznych z przesyłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony sieci internetowej będą wolne od zakłóceń lub błędów.

 2. 36. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

 3. 37. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Konkursu bądź zmiany  w harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.

 4. 38. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, po uprzednim podaniu do wiadomości publicznej, na stronie internetowej wskazanej w pkt 3 Regulaminu oraz na profilu Facebook, o który mowa w pkt 4 Regulaminu, informacji w przedmiocie zmiany, przy czym zmiana nie może pogarszać warunków udziału uczestników w Konkursie.

 5. 39. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.