REGULAMIN KONKURSU „Mistrzowskie emocje z Coca-Cola x Martes Sport”

REGULAMIN KONKURSU

„Mistrzowskie emocje z Coca-Cola x Martes Sport”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Mistrzowskie emocje z Coca-Cola x Martes Sport” (zwany dalej Konkursem).
 2. Organizatorem Konkursu jest Martes Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Bielsku-Białej, ul. Malowany Dworek nr 115, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077249, o kapitale zakładowym wynoszącym 33.500.000,00 zł, NIP: 547-179-16-82, REGON: 070904684.
 3. Konkurs jest przeprowadzany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na oficjalnym profilu marki Martes Sport na platformie Facebook.
 4. Przez cały okres trwania Konkursu niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej https://bit.ly/3g73q5m, a także w siedzibie Organizatora wskazanej w ust. 2.
 5. Uczestnikiem Konkursu może stać się pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała w Polsce, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 1 ustawy kodeks cywilny, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca aktywne publiczne konto na portalu Facebook (www.facebook.com), która  w okresie trwania niniejszego Konkursu dokona zgłoszenia konkursowego.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora. Współpracownikami w rozumieniu Regulaminu są wszystkie osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie rodzin tych osób. Przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia, a także osób pozostających we wspólnym pożyciu.

§ 2

CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs rozpoczyna się w dniu 17.11.2022 roku o godz. 00:00:01, a zakończy się w dniu 27.11.2022 roku o godz. 23:59:59.

§ 3

ZADANIE KONKURSOWE

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy prawidłowo wykonać Zadanie Konkursowe, które polega na wykonaniu wszystkich wymienionych kolejno czynności w trakcie trwania Konkursu:
 2. należy zrobić zakupy w sklepie stacjonarnym Martes Sport za dowolną kwotę w okresie od 17.11.2022r. – 27.11.2022r. i zachować paragon,
 3. należy kupić dowolny napój Coca-Cola 0,5l (tj. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite, Kropla Beskidu, Fuzetea, Cappy, Burn) w sklepie stacjonarnym Martes Sport w okresie od 17.11.2022r. – 27.11.2022r. i zachować paragon,
 4. w okresie od 17.11.2022 roku do 27.11.2022 roku należy umieścić komentarz pod postem konkursowym opublikowanym przez Organizatora na portalu Facebook (https://www.facebook.com/sklepmartes/)  informującym o tym właśnie Konkursie. W komentarzu konkursowym uczestnik powinien umieścić dowolnie zdjęcie/video lub dowolną formę wizualną, przedstawiając, co uważa za swoje największe sportowe zwycięstwo albo pisemną wypowiedź, w której wskaże, co uważa za swoje największe sportowe zwycięstwo. Komentarz Uczestnika powinien uwzględniać dobre obyczaje, o których mowa w  § 5 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
 5. Przesłane przez Uczestnika Zadanie Konkursowe:

a) nie może być edytowane ani zmieniane podczas trwania Konkursu;

b) musi być sporządzone w języku polskim;

c) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści niezgodnych z prawem;

d) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek innych podmiotów, z wyjątkiem treści reklamowych dotyczących Organizatora lub oferowanych przez niego produktów oraz produktów marki Coca-Cola;

e) nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.

W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że przesłane Zadanie Konkursowe nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia Uczestnika, który w ramach zgłoszenia je zaproponował, przy rozstrzygnięciu Konkursu.

 • Poprzez publikację komentarza dana osoba dokonuje zgłoszenia do Konkursu oraz akceptuje i podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu (w tym § 8 ust. 4), stając się jego Uczestnikiem.
 • Uczestnik poprzez wykonanie Zadania Konkursowego gwarantuje, że posiada pełne prawa autorskie do stworzonego zdjęcia i/lub wypowiedzi (zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 • Jedna osoba może dokonać jednego zgłoszenia do Konkursu.
 • Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie, poprzez usunięcie komentarza zawierającego odpowiedź na Zadanie Konkursowe, znajdującego się pod postem dotyczącym Konkursu na platformie Facebook.


§ 4

NAGRODY W KONKURSIE

 1. Nagrodami w konkursie są:
  4 bilety do wybranych kin sieci Multikino określonych w ust. 7 niniejszego paragrafu Regulaminu na transmisję finału Mistrzostw Świata o wartości 120 zł + Voucher na zakupy w Martes Sport o wartości 200 zł (wartość zestawu 320 zł)2 bilety do wybranych kin sieci Multikino określonych w ust. 7 niniejszego paragrafu Regulaminu  na transmisję finału Mistrzostw Świata o wartości 60 zł + Voucher na zakupy w Martes Sport o wartości 100 zł (wartość zestawu 160 zł)2 bilety do wybranych sieci kin Multikino określonych w ust. 7 niniejszego paragrafu Regulaminu na transmisję finału Mistrzostw Świata (wartość zestawu 60 zł)7 x koc Coca-Cola (wartość 1 sztuki – 40,37 zł netto)  
 • Po jednej Nagrodzie otrzymają Laureaci Konkursu, wyłonieni zgodnie z postanowieniami  § 5 Regulaminu.
 • Organizator decyduje o rodzaju przyznanej Uczestnikowi konkursu nagrody.
 • Wyłączone jest prawo żądania przez Uczestnika wypłaty równowartości nagrody w gotówce bądź prawo jej zamiany na inną nagrodę.
 • Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody, zaokrąglonej do pełnej złotówki. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie. Nagrody w postaci voucherów na zakupy w Martes Sport zostaną wydane Zdobywcy Nagrody pod warunkiem, że wypełni on dokument, w którym zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
 • Vouchery na zakupy w Martes Sport są ważne do 28.02.2023r.
 • Lista kin, w których będzie się odbywała transmisja finału Mistrzostw Świata 18.12.2022 r.: Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kłodzko, Kraków, Leszno, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań Malta, Poznań Multikino 51, Radom, Rzeszów, Szczecin, Świdnica, Warszawa Młociny, Warszawa Targówek, Warszawa Ursynów, Warszawa Wola Park, Warszawa Złote Tarasy, Wrocław Pasaż Grunwaldzki.
 • Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem zdobywcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zdobywca Nagrody jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia wyżej wskazanych obowiązków.

§ 5

WYBÓR LAUREATÓW

 1. Wyłonienia laureatów Konkursu dokonywać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z dwóch (2) osób.
 2. Kryteriami oceny komentarzy konkursowych wykonanych w ramach realizacji Zadania Konkursowego będzie subiektywna ocena członków Komisji Konkursowej pod względem zgodności z treścią zadania konkursowego, pomysłowości, kompozycji, estetyki, poprawności językowej i dobrych obyczajów.
 3. Po zakończeniu okresu trwania Konkursu, w terminie do dnia 30.11.2022 r.:
 4. Komisja Konkursowa wybierze dziesięciu (10) Uczestników Konkursu, którzy otrzymają Nagrodę (zwanych dalej Laureatami);
 5. Organizator opublikuje pod zgłoszeniami, poszczególnych Laureatów na portalu Facebook (www.facebook.com) w komentarzu pod postem konkursowym, za pośrednictwem swojego Oficjalnego Profilu, informację o wyborze danego Uczestnika na Laureata wraz z prośbą  o nawiązanie w terminie 3 dni kontaktu z Organizatorem w formie wiadomości prywatnej na portalu Facebook i podanie danych do wysyłki nagrody Laureatowi.
 6. Poprzez dobre obyczaje Organizator rozumie w szczególności nieużywanie słów powszechnie uznawanych za obraźliwe oraz okazywanie szacunku do dóbr osobistych osób trzecich. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie, że działa on w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi  w niniejszym Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Brak kontaktu lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Laureata prawa do Nagrody.
 8. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali Laureatami, o ich indywidualnych wynikach w Konkursie

§ 6

PRZEKAZANIE NAGRÓD

 1. W terminie 3 dni od dnia poinformowania o wygranej zgodnie z § 5 ust. 3 lit. b), każdy Laureat będzie zobligowany przesłać Organizatorowi w formie wiadomości prywatnej na portalu Facebook adres e-mail do kontaktu z Laureatem..
 2. Po otrzymaniu adresu e-mail do kontaktu z Laureatem, Organizator skontaktuje się z Laureatem za pośrednictwem tego adresu e-mail prosząc Laureata o przesłanie w terminie 3 dni danych Laureata do wysyłki Nagrody: imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy oraz wysłanie uzupełnionego dokumentu, w którym zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie. W przypadku zaistnienia konieczności niestandardowego sposobu rozliczenia Laureat konkursu może zostać poproszony o prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL) oraz nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego.
 3. Nagroda zostanie przekazana Laureatowi przez Organizatora pocztą lub kurierem albo droga elektroniczną. Wysyłka Nagrody nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Laureata danych zgodnie z ust. 2 powyżej.
 4. Uprawnienie Laureata do otrzymania Nagrody wygasa w przypadku:
 5. niespełnienia lub nieterminowego spełnienia przez Laureata wymogów określonych  w niniejszym Regulaminie, w szczególności obowiązków określonych w ust. 1 lub 2.
 6. odmowy odbioru Nagrody przez Laureata,
 7. nadana przez Organizatora Nagroda wróci do nadawcy niezależnie od przyczyn, a w szczególności wskutek jej niedoręczenia ze względu na podanie błędnego adresu, niedoręczenia z powodu nie przebywania adresata pod podanym adresem, nie podjęcia przez Laureata przesyłki w terminie
 8. W przypadku wygaśnięcia prawa do Nagrody przez Laureata, Nagroda nie zostanie mu przesłana  i pozostaje własnością Organizatora.

§ 7

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składane Organizatorowi w formie pisemnej,  w drodze przesyłki listowej poleconej na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu, z dopiskiem „Mistrzowskie emocje z Coca-Cola x Martes Sport” w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.  O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej dokładny adres do korespondencji, numer telefonu, roszczenie reklamacyjne oraz uzasadnienie złożenia reklamacji.
 3. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich wpływu. O wynikach postępowania reklamacyjnego Organizator niezwłocznie powiadamia osobę, która wniosła reklamację pisemnie na podany przez nią adres do korespondencji.

§ 8

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest – w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) – Organizator.
  1. Można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych u Organizatora pisząc na adres e-mail: iod_rodo@martessport.com.pl.
  1. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
  1. Uczestnik, poprzez prawidłowe zrealizowanie Zadania Konkursowego, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego w związku z uczestnictwem w Konkursie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem i prawidłowym rozstrzygnięciem Konkursu, w tym w celu doręczenia Nagród.
  1. Dane osobowe przechowywane będą w celu, o którym mowa w §8 ust. 4 powyżej przez okres trwania Konkursu. Po tym okresie Organizator dane te może przechowywać na podstawie prawnie uzasadnionych celów Organizatora, jakimi są dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami osób trzecich, a także możliwość odpowiedzi na wezwania właściwych organów państwa – przez okres przedawnienia roszczeń i przez okres, w którym kontrole organów państwa mogą zostać wszczęte.
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie oraz otrzymanie Nagrody. Uczestnik Konkursu może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych, a także może wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania – dane kontaktowe Organizatora podane zostały w § 1 ust. 2 powyżej. Ponadto Uczestnik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  1. Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Złożenie takiej zgody jest jednak równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

§ 9

LICENCJA DO WYPOWIEDZI  ZDJĘCIA I WYPOWIEDZI TEKSTOWEJ LAUREATA

 1. Uczestnik oświadcza, że dokonując Zgłoszenia do Konkursu przysługują mu wyłączne i nieograniczone majątkowe i osobiste prawa autorskie do odpowiedzi na Zadanie Konkursowe (dalej: ,,Utwór’’) oraz, że odpowiedź na Zadanie Konkursowe nie narusza praw osób trzecich, a w przypadku wykorzystania wypowiedzi osób trzecich posiada ich zgodę na jej wykorzystanie w zakresie umożliwiającym Organizatorowi na pełne wykorzystywanie wypowiedzi w celach określonych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik oświadcza także, że dysponuje zgodą na utrwalenie, rozpowszechnienie, tworzenie opracowań, wykorzystywanie do celów marketingowych wizerunku osób przedstawionych w Zgłoszeniu Konkursowym. Na życzenie Organizatora Uczestnik niezwłocznie przedstawi pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpowszechnienie wizerunku osoby utrwalonej w Zgłoszeniu Konkursowym. Nieprzedstawienie ww. dokumentu stanowi podstawę dla wykluczenia Uczestnika z Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawienia Nagrody.
 2. W przypadku wystąpienia do Organizatora przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z Utworem - Zadaniem Konkursowym, w tym w związku z naruszeniem dóbr osobistych, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z takich roszczeń i zaspokoić je we własnym zakresie.
 3. Uczestnik, z chwilą dodania Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi nieodpłatnej, przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym (niezależnie od otrzymania przez Uczestnika nagrody), w szczególności z utworów bez ograniczeń terytorialnych, ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalenie i zwielokrotnienie Utworu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotniania dowolną techniką w tym w szczególności techniką drukarską, cyfrową, kserograficzną;
  1. wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie Utworu lub jego kopii, w tym jego publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania, reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, udostępniania w sieci Internet, również na zasadach użyczenia lub najmu oryginału albo dowolnej ilości egzemplarzy,
  1. wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie a). powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  1. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy;
  1. rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  1. najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru użytkowego lub przemysłowego.
 4. Na mocy licencji określonej powyżej, utwór Uczestnika zawarty w Zgłoszeniu Konkursowym może być wykorzystany w dowolny sposób, przetworzony, rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może zostać zmieniony, opracowany, w szczególności w celu promocji i reklamy, w tym formie plakatów, folderów, w tym reklam audiowizualnych. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem jego utworu (zgoda na wykonywanie praw zależnych), z prawem do dalszego upoważnienia do wykonywania praw zależnych.
 5. Organizator upoważniony jest do wykorzystania utworu w sposób anonimowy.
 6. Uczestnik na życzenie Organizatora zawrze z nim w formie pisemnej odrębną umowę licencji lub przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym.
 7. Licencja udzielana jest na okres jednego roku, a po upływie tego okresu przechodzi na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia na piśmie pod rygorem nieważności na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego.
 8. Dokonując Zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik wyraża również zgodę na udostępnienie Zadania Konkursowego na Stronie https://www.facebook.com/sklepmartes bez dodatkowych odpłatności, jak również wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora używanego przez siebie na Profilu zdjęcia wraz z imieniem i nazwiskiem w formie postu w celu ogłoszenia Laureatów. Laureat zezwala na opublikowanie jego wizerunku, a także imienia, nazwiska, pseudonimu z portalu Instagram bądź Facebook, miejscowości zamieszkania. Publikując Zadanie Konkursowe, Uczestnik wyraża zgodę, by jego wizerunek utrwalony w ramach zdjęcia profilowego oraz Zadania Konkursowego został opublikowany i wykorzystany przez Organizatora i/lub Fundatora w celach związanych z prowadzonym Konkursem, w tym do jego opublikowania na Profilu Fundatora, Organizatora na portalu społecznościowym Instagram i innych mediach społecznościowych, w katalogach i prospektach, w innych materiałach promocyjnych, a także w materiałach wewnętrznych dotyczących działalności Organizatora i/lub Fundatora (np. prezentacje). Wyrażona przez Uczestnika zgoda upoważnia Organizatora i Fundatora do rozpowszechniania wizerunku bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych oraz została udzielona dobrowolnie i nieodpłatnie. Wyrażenie niniejszej zgody nie powoduje nabycia przez Laureata roszczenia o żądanie opublikowania jego wizerunku dla potrzeb organizacji Konkursu bądź ogłoszenia wyników.
 9. Uczestnik wyraża także zgodę na dokonanie przez upoważnionego zgodnie z niniejszym Regulaminem, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, zmian i modyfikacji nadesłanego Zadania Konkursowego, niezbędnych do rozpowszechniania wizerunku, a polegających na jego obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne tym podobne modyfikacje) oraz na wkomponowaniu wizerunku w inne utwory, w tym artykuły, z zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać wizerunku. Zmiany i modyfikacje dokonane na zasadach określonych w zdaniu poprzednim nie wymagają odrębnego zatwierdzania przez Uczestnika. W związku z korzystaniem lub rozpowszechnianiem przez Uczestnika Wizerunku, Organizator może w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie udzielać osobom trzecim zgody na korzystanie lub rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika.
 10. Zadania Konkursowe wysłane przez Uczestników mogą zostać umieszczone w Internecie lub wykorzystane w katalogach Organizatora lub innych podmiotów współpracujących z Organizatorem bez podawania nazwiska autora, na co Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę, poprzez opublikowanie Zadania Konkursowego zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 11. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania ani wykorzystania nagrodzonych Zadań Konkursowych.

§ 10

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika w szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne i nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności Uczestników, którzy:
 4. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 5. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebook;
 6. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebook kont/profili osób trzecich;
 7. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 8. tworzą fikcyjne konta/profile na Facebook
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek działania usługodawców (w szczególności np. poczty, przewoźników, przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, administratorów sieci komputerowych, wadliwości działania sprzętu elektronicznego Organizatora bądź Uczestnika) lub zdarzeń związanych z realizowaniem usług mających charakter siły wyższej, nie będzie mógł wywiązać się z całości lub części zobowiązań, przewidzianych niniejszym Regulaminem.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowania strony lub aplikacji ze strony Facebook.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Konkurs nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 888)
 2. Konkurs prowadzony jest w języku polskim, na podstawie polskich przepisów prawa.
 3. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody.
 4. Portal Facebook (www.facebook.com) oraz portal Facebook nie są odpowiedzialne za organizację Konkursu.
 5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości leżące po stronie Uczestników.
 6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, zaś Uczestnik zobowiązany jest przed przystąpieniem do Konkursu do zapoznania z niniejszym Regulaminem.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji prawnej Uczestników w zakresie praw nabytych na podstawie Regulaminu.
 8. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują do daty ich publikacji pod adresem www.sklepmartes.pl Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu, szczególnie jeżeli w prawie polskim zostaną wprowadzone zmiany zakazujące przeprowadzania konkursów tego rodzaju.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu niezależnie od przyczyn, za co nie ponosi odpowiedzialności.
 10. zamieszczona na internetowej stronie www.sklepmartes.pl