Regulamin konkursu „Powrót do szkoły w Martes Sport”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Powrót do Szkoły z Martes Sport” (zwany dalej Konkursem).

2. Organizatorem Konkursu jest MS Trademarks Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, al. gen. W. Andersa nr 615, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000559818, o Numerze Identyfikacji Podatkowej: 679-311-18-02, o numerze REGON: 361584330, o kapitale zakładowym wynoszącym: 55.000,00 zł.,

3. Konkurs jest przeprowadzany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na oficjalnym profilu sieci sklepów Martes Sport na platformie Facebook.

4. Przez cały okres trwania Konkursu niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej LINK DO REGULAMINU, a także w siedzibie Organizatora wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. Uczestnikiem Konkursu może stać się pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała w Polsce, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.)., posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca aktywne publiczne konto na portalu Facebook (www.facebook.com), która w okresie trwania niniejszego Konkursu dokona Zgłoszenia Konkursowego.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora. Współpracownikami w rozumieniu Regulaminu są wszystkie osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie rodzin tych osób. Przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia, a także osób pozostających we wspólnym pożyciu.

§ 2 CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs rozpoczyna się w dniu 12.08.2022 roku o godz.12:00, a zakończy się w dniu 21.08.2022 roku o godz. 23:59:59

§ 3 ZADANIE KONKURSOWE

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy prawidłowo wykonać Zadanie Konkursowe, które polega na wykonaniu wszystkich wymienionych kolejno czynności w trakcie trwania Konkursu:

a) należy dokonać zgłoszenia do Konkursu poprzez opublikowanie fotografii na profilu Martes Sport w portalu społecznościowym Facebook, tj. na stronie https://www.facebook.com/sklepmartes. W komentarzu konkursowym uczestnik powinien umieścić jedną fotografię związaną z zadanym tematem konkursu, który brzmi “Pokaż fotkę z wakacji”

b) zrobić zakupy dowolnego towaru za min. 50,00 zł w sklepie stacjonarnym Martes Sport lub w sklepie internetowym pod adresem https://sklepmartes.pl/ w dniach 12-21.08.2022 r. i zachować oryginał paragonu fiskalnego lub faktury VAT potwierdzającej zakup w sklepie internetowym (Organizator nie weźmie pod uwagę potwierdzenia dokonania płatności kartą itp.). Organizator konkursu zastrzega prawo weryfikacji posiadania przez Uczestnika konkursu oryginału paragonu fiskalnego.- 2. Wykonanie przez Uczestnika działań opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu Regulaminu zwane będzie: ,,Zgłoszeniem’’. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu, w szczególności wskazanego w § 3 ust. 1 lit. b) Regulaminu, spowoduje że Organizator nie weźmie danego Zgłoszenia pod uwagę przy przyznawaniu nagród. Poprzez dokonanie Zgłoszenia do Konkursu osoba akceptuje i podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu, stając się jego Uczestnikiem.

3. Zgłoszenie w Konkursie powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie może zawierać treści obraźliwych, naruszających powszechnie uznane normy społeczne, a także treści sprzecznych z prawem, nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich, nie może naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień Regulaminu.

4. Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego gwarantuje, że posiada pełne prawa autorskie do stworzonej fotografii (zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

5. Jedna osoba może dokonać jednego Zgłoszenia do Konkursu. W przypadku dodania większej liczby komentarzy konkursowych pod uwagę będzie brana pierwsza chronologicznie odpowiedź dodana przez Uczestnika.

6. Jeden Uczestnik w ramach swojego udziału w Konkursie może korzystać wyłącznie z jednego konta (profilu) na Facebooku. W ramach udziału w Konkursie, z jednego profilu na Facebooku nie może korzystać więcej niż jeden Uczestnik. Nie jest możliwe dokonanie prawidłowego Zgłoszenia za pośrednictwem profilu innej osoby. Organizator zastrzega, że w Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia przesyłane z profili firmowych (komercyjnych) lub fikcyjnych.

7. Za oryginalny paragon fiskalny Organizator uznaje:

a) paragon fiskalny prawdziwy – tzn. wystawiony przez sklep, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany,

b) nieuszkodzony – tzn. niebudzący wątpliwości co do zawartych w nim treści czy ich autentyczności, a w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych dokumentów zakupowych.

8. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie, poprzez usunięcie komentarza konkursowego zawierającego odpowiedź na Zadanie Konkursowe.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie, że działa on w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie.

§ 4 NAGRODY W KONKURSIE

1. Nagrodami w konkursie są:

3 x voucher o wartości 1000,00 zł do sklepów stacjonarnych Martes Sport, z których każdy jest ważny do 31 grudnia 2022 r.

2. Po jednej Nagrodzie otrzymają Uczestnicy Konkursu, których Zgłoszenia Konkursowe zostaną uznane za najciekawsze i najbardziej kreatywne przez Komisję Konkursową, która dokonuje wyboru według własnego uznania.

3. Organizator decyduje o rodzaju przyznanej Uczestnikowi konkursu nagrody.

4. Wyłączone jest prawo żądania przez Uczestnika wypłaty równowartości nagrody w gotówce bądź prawo jej zamiany na inną nagrodę.

5. Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody, zaokrąglonej do pełnej złotówki. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie. Nagrody w postaci voucherów na zakupy w Martes Sport zostaną wydane Zdobywcy Nagrody pod warunkiem, że wypełni on dokument, w którym zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.

7. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem zdobywcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zdobywca Nagrody jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia wyżej wskazanych obowiązków

§ 5 WYBÓR LAUREATÓW I PRZEKAZANIE NAGRODY

1. Wyłonienia laureatów Konkursu dokonywać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech (3) osób.

2. Kryteriami oceny komentarzy konkursowych wykonanych w ramach realizacji Zadania Konkursowego będzie subiektywna ocena członków Komisji Konkursowej pod względem zgodności z treścią zadania konkursowego, pomysłowości, kreatywnościi zachowania dobrych obyczajów.

3. Po zakończeniu okresu trwania Konkursu, w terminie do dnia 23.08.2022 r.

3.1.Komisja Konkursowa wybierze 3 (troje) Uczestników Konkursu, którzy otrzymają Nagrodę (zwanych dalej Laureatami podstawowymi);

3.2.Organizator opublikuje pod zgłoszeniami, poszczególnych Laureatów podstawowych na portalu Facebook (www.facebook.com) w komentarzu pod postem konkursowym, za pośrednictwem swojego Oficjalnego Profilu, informację o wyborze danego Uczestnika na Laureata wraz z prośbą o nawiązanie w terminie 2 dni kontaktu z Organizatorem w formie wiadomości prywatnej na portalu Facebook.

4. Uczestnik zobowiązany jest w ww. terminie do przesłania odpowiedzi na wiadomość Organizatora, w której Uczestnik przedłoży:

4.1. zdjęcie bądź skan oryginału paragonu fiskalnego, o którym stanowi § 3 ust. 1 lit. b) Regulaminu,

4.2. imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy. W przypadku zaistnienia konieczności niestandardowego sposobu rozliczenia Laureat konkursu może zostać poproszony o prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL) oraz nazwę i adres właściwego urzędu skarbowego.

5. Jeżeli Uczestnik nie przedłoży w terminie dokumentu, o którym stanowi § 3 ust. 1 lit. b) Regulaminu albo przedłoży go w innej w formie niż zdjęcie bądź skan, albo dokument nie spełni innych kryteriów z Regulaminu, bądź Uczestnik nie spełni jakichkolwiek innych kryteriów z Regulaminu, to Organizator zastrzega, że może wybrać Laureata rezerwowego. Jeśli również Laureat rezerwowy dla danej Nagrody nie spełni wszystkich warunków wydania mu tej nagrody określonych w Regulaminie, to taka nagroda pozostaje własnością Organizatora. Reguły wydawania Nagród Laureatom (podstawowym) stosuje się również odpowiednio do wydawania tych nagród Laureatom rezerwowym. Laureat rezerwowy zostanie poinformowany o wygranej dopiero w momencie, kiedy Laureat podstawowy nie spełni wszystkich warunków do wydania nagrody.

6. Nagroda zostanie przekazana Laureatowi przez Organizatora pocztą lub kurierem. Wysyłka Nagrody nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Laureata danych zgodnie z ust. 2 powyżej.

5. Brak kontaktu lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Laureata prawa do Nagrody.

6. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali Laureatami, o ich indywidualnych wynikach w Konkursie.

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składane Organizatorowi w formie pisemnej, w drodze przesyłki listowej poleconej na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu, z dopiskiem “Powrót do Szkoły z Martes Sport” w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej dokładny adres do korespondencji, numer telefonu, roszczenie reklamacyjne oraz uzasadnienie złożenia reklamacji.

3. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich wpływu. O wynikach postępowania reklamacyjnego Organizator niezwłocznie powiadamia osobę, która wniosła reklamację pisemnie na podany przez nią adres do korespondencji.

§ 8 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest – w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) – Organizator.

2. Można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych u Organizatora pisząc na adres e-mail: iod_rodo@martessport.com.pl.

3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

4. Uczestnik, poprzez prawidłowe zrealizowanie Zadania Konkursowego, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego w związku z uczestnictwem w Konkursie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem i prawidłowym rozstrzygnięciem Konkursu, w tym w celu doręczenia Nagród.

5. Dane osobowe przechowywane będą w celu, o którym mowa w §8 ust. 4 powyżej przez okres trwania Konkursu. Po tym okresie Organizator dane te może przechowywać na podstawie prawnie uzasadnionych celów Organizatora, jakimi są dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami osób trzecich, a także możliwość odpowiedzi na wezwania właściwych organów państwa – przez okres przedawnienia roszczeń i przez okres, w którym kontrole organów państwa mogą zostać wszczęte.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie oraz otrzymanie Nagrody. Uczestnik Konkursu może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych, a także może wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania – dane kontaktowe Organizatora podane zostały w § 1 ust. 2 powyżej. Ponadto Uczestnik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Złożenie takiej zgody jest jednak równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

§ 9 LICENCJA DO FOTOGRAFII LAUREATA

1. Uczestnik, z chwilą dodania Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi nieodpłatnej, przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym (niezależnie od otrzymania przez Uczestnika nagrody), w szczególności z utworów bez ograniczeń terytorialnych, ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką drukarską; b) wprowadzenie do obrotu;

c) wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie a. powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

d) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy;

e) rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

f) najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru użytkowego lub przemysłowego.

2. Na mocy licencji określonej powyżej, utwór Uczestnika zawarty w Zgłoszeniu Konkursowym może być wykorzystany w dowolny sposób, przetworzony, rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może zostać zmieniony, opracowany, w szczególności w celu promocji i reklamy, w tym formie plakatów, folderów, w tym reklam audiowizualnych. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem jego utworu (zgoda na wykonywanie praw zależnych), z prawem do dalszego upoważnienia do wykonywania praw zależnych.

3. Organizator upoważniony jest do wykorzystania utworu w sposób anonimowy.

4. Uczestnik na życzenie Organizatora zawrze z nim w formie pisemnej odrębną umowę licencji lub przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym.

5. Licencja udzielana jest na okres jednego roku, a po upływie tego okresu przechodzi na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia na piśmie pod rygorem nieważności na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego.

6. Uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia, że jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogły powstać w związku z przygotowaniem i wysłaniem Zgłoszenia w Konkursie oraz, że nie są one obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, a w przypadku wykorzystania w utworze wizerunku osób trzecich posiada ich zgodę na jego rozpowszechnienie, a tym samym jej wykorzystaniew zakresie umożliwiającym Organizatorowi na korzystanie z utworu zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu Utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku wystąpienia do Organizatora przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami związanymi ze ZgłoszeniemKonkursowym/Utworem, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z takich roszczeń i zaspokoić je we własnym zakresie.

7. Laureat zezwala na opublikowanie jego wizerunku, a także imienia, nazwiska, pseudonimu z portalu Facebook, miejscowości zamieszkania jako autora.

§ 10 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika w szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne i nieaktualne, nie odebrał Nagrody mimo próby jej doręczenia.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności Uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebook kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile na Facebook.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek działania usługodawców (w szczególności np. poczty, kurierów, przewoźników, przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, administratorów sieci komputerowych, wadliwości działania sprzętu elektronicznego Organizatora bądź Uczestnika) lub zdarzeń związanych z realizowaniem usług mających charakter siły wyższej, nie będzie mógł wywiązać się z całości lub części zobowiązań, przewidzianych niniejszym Regulaminem.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowania strony lub aplikacji ze strony Facebook.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 8882. Konkurs prowadzony jest w języku polskim, na podstawie polskich przepisów prawa.

3. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody. 4. Portal Facebook (www.facebook.com) nie jest odpowiedzialny za organizację Konkursu.

6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, zaś Uczestnik zobowiązany jest przed przystąpieniem do Konkursu do zapoznania z niniejszym Regulaminem.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji prawnej Uczestników w zakresie praw nabytych na podstawie Regulaminu.

8. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują do daty ich publikacji pod adresem www.mstrademarks.com.pl W takim przypadku informacja o zmianach zostanie zamieszczona na internetowej stronie www.sklepmartes.pl

9. Organizator zastrzega sobie prawo do wydania ,,Nagród pocieszenia’’ - 3 x voucher o wartości 150,00 zł do sklepów Martes Sport, z których każdy jest ważny do 31 grudnia 2022 roku, dla Uczestników, którzy prawidłowo wykonali Zadanie Konkursowe, a Komisja Konkursowa dokonała jego pozytywnej oceny zgodnie z § 5 Regulaminu. Przyznanie Nagrody pocieszenia odbędzie się na zasadach z Regulaminu.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub skrócenia Konkursu niezależnie od przyczyn, za co nie ponosi odpowiedzialności.