REGULAMIN KONKURSU „Sierpniowe rozdanie”

REGULAMIN KONKURSU „SIERPNIOWE ROZDANIE”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „SIERPNIOWE ROZDANIE”  (zwany dalej Konkursem).
 2. Organizatorem Konkursu jest MS Trademarks Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, al. gen. W. Andersa nr 615, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000559818, o Numerze Identyfikacji Podatkowej: 679-311-18-02, o numerze REGON: 361584330, o kapitale zakładowym wynoszącym: 55.000,00 zł, (dalej: ,,Organizator’’). Organizator jest odpowiedzialny za bieżącą moderację Konkursu, zebranie Zadań Konkursowych, ich wstępną weryfikację w szczególności pod względem warunków formalnych i przekazanie ich do oceny Komisji Konkursowej, wyłonienie Laureatów zgodnie z Regulaminem, kontakt z Laureatami, przekazanie danych do wysyłki nagród, przygotowanie ogłoszenia wyników Konkursu, postępowanie reklamacyjne w zakresie ww. zadań Organizatora Konkursu. Za pozostałe kwestie, w tym zobowiązania podatkowe płatnika (Fundatora), przekazanie nagród Laureatom, zgodność nagród z opisem, wady nagród itp. Ponosi Fundator.
 3. Organizatorem Konkursu oraz Administratorem danych osobowych jego Uczestników jest MS Trademarks Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300 Bielsko-Biała) przy Al. Gen. Władysława Andersa 615, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000559818, o Numerze Identyfikacji Podatkowej: 679-311-18-02, o numerze REGON: 361584330, o kapitale zakładowym wynoszącym: 55.000,00 zł (dalej: „Organizator”).
 4. Konkurs jest przeprowadzany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i ogłaszany przez publikację informacji na https://www.instagram.com/iq_cross.the.line/ na oficjalnym profilu marki IQ Cross The Line na platformie Instagram (www.instagram.com)
 5. Uczestnikiem Konkursu może stać się pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała w Polsce, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 1 ustawy kodeks cywilny, osobą pełnoletnią, tzn. która ukończyła 18 lat najpóźniej w chwili dokonania Zgłoszenia Konkursowego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca aktywną, prywatną pocztę e-mail, która w okresie trwania niniejszego Konkursu dokona Zgłoszenia Konkursowego. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora. Współpracownikami w rozumieniu Regulaminu są wszystkie osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie rodzin tych osób. Przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia, a także osób pozostających we wspólnym pożyciu.
 6. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Zgłoszenie do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
 7. Przesłanie Zgłoszenia Konkursowego oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
 8. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego konta na platformie Instagram. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie Zgłoszeń do Konkursu w imieniu osób trzecich, ani za pośrednictwem ich kont. Organizator zastrzega, że w takich przypadkach przysługuje mu prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i pozbawienia Uczestnika prawa do Nagrody w Konkursie.
 9. Przez cały okres trwania Konkursu niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej https://tiny.pl/crbpk, a także w siedzibie Organizatora wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 2 CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 31.07.2023 o godzinie 12:00, a zakończy się w dniu 27.08.2023. Konkurs trwa w sumie 4 tygodnie. W każdym tygodniu trwania Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni Laureata uprawnionego do otrzymania jednej Nagrody, wyznaczonej przez Organizatora.

§ 3 ZADANIE KONKURSOWE

 1. Organizator w każdym tygodniu trwania Konkursu, w poniedziałki publikuje na Profilu Organizatora Post Konkursowy z treścią Zadania Konkursowego (w każdym tygodniu trwania konkursu zadania konkursowe będą inne) przy użyciu funkcjonalności ,,Status’’ udostępnionej przez Instagram.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy prawidłowo wykonać Zadanie Konkursowe, które każdorazowo zostanie indywidualnie określone dla każdego z Konkursów z osobna i będzie zawarte w Poście Konkursowym oraz oznaczyć minimum 1 (jedną) osobę spośród swoich znajomych w celu zaproszenia jej do udziału w konkursie „SIERPNIOWE ROZDANIE”
 3. Udzielenie odpowiedzi na Zadanie Konkursowe, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu Regulaminu uznaje się za równoznaczne z potwierdzeniem, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go w całości.
 4. Przesłane przez Uczestnika Zadanie Konkursowe:
 5. nie może być edytowane ani zmienione podczas trwania Konkursu,
 6. musi być sporządzone w języku polskim,
 7. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, nieprzyzwoitych, obrażać uczucia religijne, dobre obyczaje,
 8. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek innych podmiotów, z wyjątkiem treści reklamowych dotyczących Organizatora i oferowanych przez nich produktów,
 9. nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
 10. musi być zgodne z Regulaminem, przepisami prawa, regulaminem Instagrama.
 11. Organizator zastrzega prawo do usunięcia lub żądania usunięcia oraz wykluczenia z udziału w Konkursie, a tym samym pozbawienia prawa do otrzymania Nagrody Uczestnika który  m.in. naruszy pkt 2 niniejszego paragrafu Regulaminu oraz Uczestnika, który:
 12. podejmuje działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Instagram,
 13. podejmuje działania z wykorzystaniem konta/profilu osób trzecich albo konta/profilu fikcyjnego,
 14. narusza jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa,
 15. udzielił odpowiedzi na Zadanie Konkursowe przed lub po okresie trwania Konkursu.
 16. W przypadku opublikowania kilku odpowiedzi na pytanie konkursowe (Zadań Konkursowych) Organizator będzie brać pod uwagę tylko pierwszą, tj. najwcześniej opublikowaną przez tego Uczestnika. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
 17. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez usunięcie odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.

§ 4 NAGRODY W KONKURSIE

 1. Nagrodami w konkursie są:
 1. W konkursie z kategorii JOGA: 1 x Butelka IQ Cross The Line YOGA BOTTLE (https://tiny.pl/cr4p4) , 1 x Mata IQ Cross The Line PROBALANCE MATTI (https://tiny.pl/cg5cf) o łącznej wartości: 129,98 zł.
 2. W konkursie z kategorii TRENING: 1 x shaker IQ Cross The Line AGITA (https://tiny.pl/cr4lg), 1 x guma oporowa IQ Cross The Line HIMORI rozm. L w kolorze żółtym (https://tiny.pl/cr4l9) o łącznej wartości: 99.98 zł.
 3. W konkursie z kategorii BOKS: 1x skakanka IQ Cross The Line PROJUMP (https://tiny.pl/cr4ls), 1 x taśma treningowa IQ Cross The Line VENDA 2,5 (https://tiny.pl/cr4lb) o łącznej wartości: 114,98 zł.
 4. W konkursie z kategorii BIEGANIE: 1 x nerka IQ Cross The Line LOMME (https://tiny.pl/cr44d)  1 x bidon IQ Cross The Line IQFLASK 500 (https://tiny.pl/cr44p) o łącznej wartości: 99,98 zł.
 • Wyłączone jest prawo żądania przez Uczestnika wypłaty równowartości Nagrody w gotówce bądź prawo jej zamiany na inną Nagrodę. 
 • Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody, zaokrąglonej do pełnej złotówki. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) i przekazana do właściwego Urzędu Skarbowego. Zdobywca Nagrody jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie niezbędne dane do wypełniania ww. obowiązku.

§ 5 WYBÓR LAUREATÓW

 1. Wyłonienia Laureatów Konkursu dokonywać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 (trzech) osób. Wybierając Laureata, Komisja kieruje się własną subiektywną oceną odpowiedzi na Zadanie Konkursowe, biorąc pod uwagę w szczególności pomysłowość, kreatywność i zgodność z postanowieniami Regulaminu.
 2. Komisja Konkursowa wyłoni po jednym Laureacie każdego tygodnia trwania Konkursu. Łącznie, w trakcie trwania Konkursu, Komisja Konkursowa wyłoni 4 (czterech) Laureatów uprawnionych do otrzymania Nagrody, o której rodzaju decyduje Organizator.
 3. Po zakończeniu okresu trwania Konkursu, w terminie do trzech dni od zakończenia konkursu, czyli do 9.08, 16.08, 23.08 i 30.08 Organizator opublikuje pod zgłoszeniami, poszczególnych Laureatów na portalu Instagram (www.instagram.com) w komentarzu pod postem konkursowym, za pośrednictwem swojego Oficjalnego Profilu, informację o wyborze danego Uczestnika na Laureata wraz z prośbą o nawiązanie w terminie 3 dni kontaktu z Organizatorem w formie wiadomości prywatnej na portalu Instagram. Ogłoszenie wyników może nastąpić również poprzez oznaczenie zwycięzcy w relacji na Oficjalnym Profilu na portalu Instagram (www.instagram.com) wraz z prośbą o nawiązanie w terminie 3 dni kontaktu z Organizatorem w formie wiadomości prywatnej na portalu Instagram.
 4. Laureat jest zobowiązany do skontaktowania się z Organizatorem w terminie 2 dni od otrzymania informacji o wygranej, w celu podania danych osobowych niezbędnych do identyfikacji i do odbioru Nagrody oraz udostępnienia dowodu zakupu, o którym stanowi § 3 ust. 1 lit. a) Regulaminu. Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych od Laureata danych, Organizator w wiadomości zwrotnej przekaże Laureatowi dokładne informacje dotyczące wysyłki Nagrody.
 5. Przesłanie przez Laureata danych osobowych i oświadczeń, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu Regulaminu jest dobrowolne, ale niezbędne do przyznania Nagrody. W przypadku:
 6. niepodania danych (w całości lub części),
 7. podania danych nieprawdziwych,
 8. nieotrzymania od Laureata wiadomości prywatnej w terminie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu Regulaminu,
 9. odmowy podpisania oświadczenia, o którym mowa wyżej,
 10. negatywnego wyniku weryfikacji dowodu zakupu, o którym stanowi § 4 ust. 3 Regulaminu lub jego nieokazanie,
 11. ujawnienia, że Laureat nie spełnia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu

Laureat zostaje wykluczony z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem jego prawa do Nagrody. W takiej sytuacji od decyzji Organizatora zależy czy wyłoni kolejnego Laureata na zasadach z niniejszego Regulaminu.

 1. Nagroda zostanie nadana przesyłką pocztową lub kurierem przez Organizatora na jego koszt, na adres podany przez Laureata zgodnie z pkt 1 niniejszego tytułu, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia uzyskania od niego zupełnych danych niezbędnych do skutecznej wysyłki Nagrody.
 2. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali Laureatami, o ich indywidualnych wynikach w Konkursie.

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składane Organizatorowi w formie pisemnej, w drodze przesyłki listowej poleconej na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu, z dopiskiem „SIERPNIOWE ROZDANIE” w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje wniesione po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej dokładny adres do korespondencji, numer telefonu, roszczenie reklamacyjne oraz uzasadnienie złożenia reklamacji.
 3. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich wpływu. O wynikach postępowania reklamacyjnego Organizator niezwłocznie powiadamia osobę, która wniosła reklamację pisemnie na podany przez nią adres do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne podanie przez reklamującego danych, uniemożliwiające ustosunkowanie się do reklamacji.
 4. Reklamacje wniesione drogą ustną, pocztą elektroniczną, przy wykorzystaniu mediów społecznościowych, itp. nie będą rozpatrywane.

§ 7 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest – w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) – Organizator.
 2. Można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych u Organizatora pisząc na adres e-mail: iod_rodo@martessport.com.pl.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Uczestnik, poprzez prawidłowe zrealizowanie Zadania Konkursowego, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego w związku z uczestnictwem w Konkursie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem i prawidłowym rozstrzygnięciem Konkursu, w tym w celu doręczenia Nagród.
 5. Dane osobowe przechowywane będą w celu, o którym mowa w §8 ust. 4 powyżej przez okres trwania Konkursu. Po tym okresie Organizator dane te może przechowywać na podstawie prawnie uzasadnionych celów Organizatora, jakimi są dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami osób trzecich, a także możliwość odpowiedzi na wezwania właściwych organów państwa – przez okres przedawnienia roszczeń i przez okres, w którym kontrole organów państwa mogą zostać wszczęte.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie oraz otrzymanie Nagrody. Uczestnik Konkursu może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych, a także może wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania – dane kontaktowe Organizatora podane zostały w § 1 ust. 2 powyżej. Ponadto Uczestnik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Złożenie takiej zgody jest jednak równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

§ 8 LICENCJA DO WYPOWIEDZI TEKSTOWEJ/FOTOGRAFII UCZESTNIKA

1. Uczestnik, z chwilą dodania Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi nieodpłatnej, przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym (niezależnie od otrzymania przez Uczestnika nagrody), w szczególności z utworów bez ograniczeń terytorialnych, ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką drukarską; b) wprowadzenie do obrotu;

c) wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie a. powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

d) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy;

e) rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

f) najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru użytkowego lub przemysłowego.

2. Na mocy licencji określonej powyżej, utwór Uczestnika zawarty w Zgłoszeniu Konkursowym może być wykorzystany w dowolny sposób, przetworzony, rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może zostać zmieniony, opracowany, w szczególności w celu promocji i reklamy, w tym formie plakatów, folderów, w tym reklam audiowizualnych. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem jego utworu (zgoda na wykonywanie praw zależnych), z prawem do dalszego upoważnienia do wykonywania praw zależnych.

3. Organizator upoważniony jest do wykorzystania utworu w sposób anonimowy.

4. Uczestnik na życzenie Organizatora zawrze z nim w formie pisemnej odrębną umowę licencji lub przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym.

5. Licencja udzielana jest na okres jednego roku, a po upływie tego okresu przechodzi na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia na piśmie pod rygorem nieważności na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego.

6. Uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do wypowiedzi tekstowej/fotografii oraz, że nie jest ona obciążona jakimikolwiek prawami osób trzecich, a w przypadku wykorzystania wypowiedzi/obecności na fotografii osób trzecich posiada ich zgodę na jej wykorzystanie w zakresie umożliwiającym Organizatorowi na pełne wykorzystywanie wypowiedzi/fotografii w celach określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku wystąpienia do Organizatora przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z zadaniem konkursowym, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z takich roszczeń i zaspokoić je we własnym zakresie.

7. Laureat zezwala na opublikowanie jego wizerunku, a także imienia, nazwiska, pseudonimu z portalu Instagram, miejscowości zamieszkania jako autora.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowania strony lub aplikacji ze strony Instagram, Facebook, poczty elektronicznej Uczestnika, itp.
 3. Konkurs nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 888)
 4. Konkurs prowadzony jest w języku polskim, na podstawie polskich przepisów prawa.
 5. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody.
 6. Portal Instagram www.instagram.com nie jest odpowiedzialny za organizację Konkursu.
 7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości leżące po stronie Uczestników.
 8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, zaś Uczestnik zobowiązany jest przed przystąpieniem do Konkursu do zapoznania z niniejszym Regulaminem.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji prawnej Uczestników w zakresie praw nabytych na podstawie Regulaminu.
 10. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują do daty ich publikacji pod adresem www.konkursy.mstrademarks.pl Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu, jeżeli w prawie polskim zostaną wprowadzone zmiany zakazujące przeprowadzania konkursów tego rodzaju. W takim przypadku informacja o zmianach zostanie zamieszczona na internetowej https://tiny.pl/crbpk.
 11. Organizator zastrzega, iż w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń lub w przypadku, gdy ocena Zadań Konkursowych wskaże, iż nie spełniają one określonych w Regulaminie kryteriów, Nagrody nie zostaną przyznane lub zostaną przyznane w mniejszej ilości.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia akcji promocyjnej „SIERPNIOWE ROZDANIE”, tj. W dniu 31.07.2023 roku.