REGULAMIN KONKURSU „Śmiechom nie było końca – VI EDYCJA”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Śmiechom nie było końca” (zwany dalej Konkursem).
 2. Organizatorem Konkursu jest MS Trademarks Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, al. gen. W. Andersa nr 615, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000559818, o Numerze Identyfikacji Podatkowej: 679-311-18-02, o numerze REGON: 361584330, o kapitale zakładowym wynoszącym: 55.000,00 zł.,
 3. Konkurs jest przeprowadzany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a informacje o nim znajdują się na oficjalnym profilu marki Martes Sport, na platformie Instagram oraz na stronie Konkursu "Śmiechom nie będzie końca" (sklepmartes.pl)
 4. Przez cały okres trwania Konkursu niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej, Konkurs "Śmiechom nie będzie końca" a także w siedzibie Organizatora wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 5. Uczestnikiem Konkursu może stać się pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała w Polsce, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy kodeks cywilny, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie trwania niniejszego Konkursu dokona zgłoszenia konkursowego.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora. Współpracownikami w rozumieniu Regulaminu są wszystkie osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie rodzin tych osób. Przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia, a także osób pozostających we wspólnym pożyciu.

§ 2 CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs rozpoczyna się w 12.11.2023 r. o godz. 12:00, a zakończy się w dniu 22.11..2023 r. roku o godz. 23:59

 

§ 3 ZADANIE KONKURSOWE

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy prawidłowo wykonać Zadanie Konkursowe, które polega na tym by Uczestnik pod opublikowanym w portalu społecznościowym Instagram na profilu Martes Sport umieścić w czasie trwania Konkursu komentarz (pisemną wypowiedź) stanowiący odpowiedź na pytanie: ,,Napisz nam w komentarzu trzy słowa, z jakimi kojarzy Ci się błogi relaks?’’. Pisemna wypowiedź Uczestnika powinna zajmować nie więcej niż 10 słów.
 2. Udzielenie odpowiedzi na Zadanie Konkursowe, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu Regulaminu uznaje się za równoznaczne z potwierdzeniem, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go w całości.
 3. Przesłane przez Uczestnika Zadanie Konkursowe:
 4. nie może być edytowane ani zmienione podczas trwania Konkursu,
 5. musi być sporządzone w języku polskim,
 6. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, nieprzyzwoitych, obrażać uczucia religijne, dobre obyczaje,
 7. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek innych podmiotów, z wyjątkiem treści reklamowych dotyczących Organizatora i oferowanych przez niego produktów,
 8. nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
 9. musi być zgodne z Regulaminem, przepisami prawa, regulaminem Instagram.
 10. Organizator zastrzega prawo do usunięcia lub żądania usunięcia oraz wykluczenia z udziału w Konkursie, a tym samym pozbawienia prawa do otrzymania Nagrody Uczestnika który  m.in. naruszy pkt 3 niniejszego paragrafu Regulaminu oraz Uczestnika, który:
 11. podejmuje działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Instagram,
 12. podejmuje działania z wykorzystaniem konta/profilu osób trzecich albo konta/profilu fikcyjnego,
 13. narusza jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa,
 14. udzielił odpowiedzi na Zadanie Konkursowe przed lub po okresie trwania Konkursu.
 15. W przypadku opublikowania kilku odpowiedzi na pytanie konkursowe (Zadań Konkursowych) Organizator będzie brać pod uwagę tylko pierwszą, tj. najwcześniej opublikowaną przez tego Uczestnika. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
 16. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez usunięcie odpowiedzi na Zadanie Konkursowe (komentarza pod postem konkursowym). Uczestnik może także zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres konkurs@martessport.com.pl z informacją o takiej rezygnacji, przez cały okres trwania Konkursu. Rezygnacja w przypadku Zwycięzcy powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody (Nagród), która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

 

§ 4 NAGRODY W KONKURSIE

 1. Nagrodami w konkursie są:
  1. Nagroda główna, którą jest jeden nocleg dla 4 (czterech) osób w jednym domku znajdującym się w Suntago Village do wykorzystania w terminie do 29.02.2024 r. włącznie, (razem z weekendami oraz dniami wolnymi od pracy) wraz z 4 (czterema) biletami jednodniowymi do Suntago Park of Poland, uprawniającymi do korzystania z 3 stref: Jamango, Relax, Saunaria, (w przypadku biletu dla osób poniżej 16 roku życia bilet uprawnia do wejścia jedynie do strefy Jamango). Bilety jednodniowe do Suntago Park of Poland możliwe do wykorzystania jedynie w tym samym terminie co termin noclegu w Suntago Village.
  1. Nagrody pocieszenia dla wybranych 5 (pięciu) Laureatów, z których każdy otrzyma dwa bilety jednodniowe do Suntago Park of Poland do wykorzystania w terminie do 29.02.2024 r. włącznie (razem z weekendami oraz dniami wolnymi od pracy) uprawniającymi do korzystania z 3 stref: Jamango, Relax, Saunaria; (w przypadku biletu dla osób poniżej 16 roku życia bilet uprawnia do wejścia jedynie do strefy Jamango).
 2. Organizator decyduje o rodzaju przyznanej Laureatowi Nagrody. Wyłączone jest prawo żądania przez Laureata wypłaty równowartości nagrody w gotówce bądź prawo jej zamiany na inną Nagrodę. Laureat nie może się zrzec Nagrody na rzecz osoby trzeciej.
 3. Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody, zaokrąglonej do pełnej złotówki. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie. Nagroda w Konkursie zostanie wydana Laureatowi pod warunkiem, że poda on dane osobowe niezbędne do uiszczenia należnego podatku z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie (wypełnienia obowiązków Płatnika).
 4. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali Laureatami, o ich indywidualnych wynikach w Konkursie.

§ 5 WYBÓR LAUREATÓW

 1. Wyłonienia Laureatów Konkursu dokonywać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 (trzech) osób. Wybierając Laureata, Komisja kieruje się własną subiektywną oceną odpowiedzi na Zadanie Konkursowe, biorąc pod uwagę w szczególności pomysłowość, kreatywność i zgodność z postanowieniami Regulaminu.
 2. Komisja Konkursowa wyłoni łącznie, w trakcie trwania Konkursu, 5 (pięciu) Laureatów uprawnionych do otrzymania Nagrody, o której rodzaju decyduje Organizator.
 3. Organizator poinformuje Laureata w komentarzu z prośbą o skontaktowanie się z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną wysłaną przy użyciu funkcjonalności ,,wiadomość’’ na portalu Instagram. Laureat jest zobowiązany do skontaktowania się z Organizatorem w terminie 3 dni od otrzymania informacji o wygranej, w celu podania danych osobowych niezbędnych do identyfikacji i do odbioru Nagrody. Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych od Laureata danych, Organizator w wiadomości zwrotnej przekaże Laureatowi dokładne informacje dotyczące sposobu wysyłki Nagrody.
 4. Przesłanie przez Laureata danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyznania Nagrody. W przypadku: niepodania danych (w całości lub części), podania danych nieprawdziwych, nieotrzymania od Laureata wiadomości prywatnej w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu Regulaminu, ujawnienia, że Laureat nie spełnia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Laureat zostaje wykluczony z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem jego prawa do Nagrody. W takiej sytuacji od decyzji Organizatora zależy czy wyłoni kolejnego Laureata na zasadach z niniejszego Regulaminu.

6. Nagroda w postaci Vouchera zostanie przesłana do Laureata w drodze mailowej na adres podany w wiadomości prywatnej na Instagramie. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 20 dni roboczych po spełnieniu przez Laureata warunków określonych w niniejszym paragrafie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne podanie danych osobowych przez Laureata, uniemożliwiających dostarczenie Nagród. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Instagram, poczty e-mail, z której korzysta Uczestnik. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania przewoźnika, któremu powierzono doręczenie Nagrody w przypadku gdy jej wysyłka nie odbyła się w formie elektronicznej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przez Laureata przesyłki od przewoźnika i zastrzega prawo do odmowy jej powtórnego nadania, co wiąże się z utratą prawa Laureata do Nagrody.

 

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składane Organizatorowi w formie pisemnej, w drodze przesyłki listowej poleconej na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu, z dopiskiem „Śmiechom nie było końca” w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej dokładny adres do korespondencji, numer telefonu, roszczenie reklamacyjne oraz uzasadnienie złożenia reklamacji.
 3. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich wpływu. O wynikach postępowania reklamacyjnego Organizator niezwłocznie powiadamia osobę, która wniosła reklamację pisemnie na podany przez nią adres do korespondencji.

§ 7 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest – w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) – Organizator.
 2. Można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych u Organizatora pisząc na adres e-mail: iod_rodo@martessport.com.pl.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Uczestnik, poprzez prawidłowe zrealizowanie Zadania Konkursowego, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego w związku z uczestnictwem w Konkursie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem i prawidłowym rozstrzygnięciem Konkursu, w tym w celu doręczenia Nagród.
 5. Dane osobowe przechowywane będą w celu, o którym mowa w §7 ust. 4 powyżej przez okres trwania Konkursu. Po tym okresie Organizator dane te może przechowywać na podstawie prawnie uzasadnionych celów Organizatora, jakimi są dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami osób trzecich, a także możliwość odpowiedzi na wezwania właściwych organów państwa – przez okres przedawnienia roszczeń i przez okres, w którym kontrole organów państwa mogą zostać wszczęte.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie oraz otrzymanie Nagrody. Uczestnik Konkursu może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych, a także może wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania – dane kontaktowe Organizatora podane zostały w § 1 ust. 2 powyżej. Ponadto Uczestnik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Złożenie takiej zgody jest jednak równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

§ 8 LICENCJA DO MATERIAŁU WIDEO UCZESTNIKA

 1. Uczestnik oświadcza, że dokonując Zgłoszenia do Konkursu przysługują mu wyłączne i nieograniczone majątkowe i osobiste prawa autorskie do odpowiedzi na Zadanie Konkursowe (dalej: ,,Utwór’’) oraz, że odpowiedź na Zadanie Konkursowe nie narusza praw osób trzecich, a w przypadku wykorzystania wypowiedzi osób trzecich posiada ich zgodę na jej wykorzystanie w zakresie umożliwiającym Organizatorowi na pełne wykorzystywanie wypowiedzi w celach określonych w niniejszym Regulaminie. Na życzenie Organizatora Uczestnik niezwłocznie przedstawi pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wypowiedzi osoby trzeciej. Nieprzedstawienie ww. dokumentu stanowi podstawę dla wykluczenia Uczestnika z Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawienia prawa do Nagrody.
 2. W przypadku wystąpienia do Organizatora przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z Utworem - Zadaniem Konkursowym, w tym w związku z naruszeniem dóbr osobistych, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z takich roszczeń i zaspokoić je we własnym zakresie.
 3. Uczestnik, z chwilą dodania Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi nieodpłatnej, przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym (niezależnie od otrzymania przez Uczestnika nagrody), w szczególności z utworów bez ograniczeń terytorialnych, ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalenie i zwielokrotnienie Utworu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotniania dowolną techniką w tym w szczególności techniką drukarską, cyfrową, kserograficzną;
  1. wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie Utworu lub jego kopii, w tym jego publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania, reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, udostępniania w sieci Internet, również na zasadach użyczenia lub najmu oryginału albo dowolnej ilości egzemplarzy,
  1. wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie a). powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  1. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy;
  1. rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  1. najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru użytkowego lub przemysłowego.
 4. Na mocy licencji określonej powyżej, utwór Uczestnika zawarty w Zgłoszeniu Konkursowym może być wykorzystany w dowolny sposób, przetworzony, rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może zostać zmieniony, opracowany, w szczególności w celu promocji i reklamy, w tym formie plakatów, folderów, w tym reklam audiowizualnych. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem jego utworu (zgoda na wykonywanie praw zależnych), z prawem do dalszego upoważnienia do wykonywania praw zależnych.
 5. Organizator upoważniony jest do wykorzystania utworu w sposób anonimowy.
 6. Uczestnik na życzenie Organizatora zawrze z nim w formie pisemnej odrębną umowę licencji lub przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym.
 7. Licencja udzielana jest na okres jednego roku, a po upływie tego okresu przechodzi na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia na piśmie pod rygorem nieważności na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego.
 8. Dokonując Zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik wyraża również zgodę na udostępnienie Zadania Konkursowego na Stronie https://www.instagram.com/martes.sport/?hl=pl  bez dodatkowych odpłatności, jak również wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora używanego przez siebie na Profilu zdjęcia wraz z imieniem i nazwiskiem w formie postu w celu ogłoszenia Laureatów. Laureat zezwala na opublikowanie jego wizerunku, a także imienia, nazwiska, pseudonimu z portalu Instagram bądź Facebook, miejscowości zamieszkania. Publikując Zadanie Konkursowe, Uczestnik wyraża zgodę, by jego wizerunek utrwalony w ramach zdjęcia profilowego oraz Zadania Konkursowego został opublikowany i wykorzystany przez Organizatora w celach związanych z prowadzonym Konkursem, w tym do jego opublikowania na Profilu Organizatora na portalu społecznościowym Instagram i innych mediach społecznościowych, w katalogach i prospektach, w innych materiałach promocyjnych, a także w materiałach wewnętrznych dotyczących działalności Organizatora (np. prezentacje). Wyrażona przez Uczestnika zgoda upoważnia Organizatora do rozpowszechniania wizerunku bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych oraz została udzielona dobrowolnie i nieodpłatnie. Wyrażenie niniejszej zgody nie powoduje nabycia przez Laureata roszczenia o żądanie opublikowania jego wizerunku dla potrzeb organizacji Konkursu bądź ogłoszenia wyników.
 9. Zadania Konkursowe wysłane przez Uczestników mogą zostać umieszczone w Internecie lub wykorzystane w katalogach Organizatora lub innych podmiotów współpracujących z Fundatorem bądź /i Organizatorem bez podawania nazwiska autora, na co Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę, poprzez opublikowanie Zadania Konkursowego zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 10. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania ani wykorzystania nagrodzonych Zadań Konkursowych.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowania strony lub aplikacji ze strony Instagram, poczty elektronicznej Uczestnika, itp.
 3. Konkurs nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 888)
 4. Konkurs prowadzony jest w języku polskim, na podstawie polskich przepisów prawa.
 5. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody.
 6. Portal Instagram (https://www.instagram.com/) nie jest odpowiedzialny za organizację Konkursu.
 7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości leżące po stronie Uczestników.
 8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, zaś Uczestnik zobowiązany jest przed przystąpieniem do Konkursu do zapoznania z niniejszym Regulaminem.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji prawnej Uczestników w zakresie praw nabytych na podstawie Regulaminu.
 10. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują do daty ich publikacji pod adresem www.mstrademarks.com.pl[MG1]  Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu, jeżeli w prawie polskim zostaną wprowadzone zmiany zakazujące przeprowadzania konkursów tego rodzaju. W takim przypadku informacja o zmianach zostanie zamieszczona na internetowej stronie https://www.instagram.com/martes.sport/?hl=pl
 11. Organizator zastrzega, iż w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń lub w przypadku, gdy ocena Zadań Konkursowych wskaże, iż nie spełniają one określonych w Regulaminie kryteriów, Nagrody nie zostaną przyznane lub zostaną przyznane w mniejszej ilości.