REGULAMIN KONKURSU „Sportowe emocje z Coca-Cola x Martes Sport”

REGULAMIN KONKURSU „Sportowe emocje z Coca-Cola x Martes Sport”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Sportowe emocje z Coca-Cola x Martes Sport” (zwany dalej Konkursem). 
 2. Organizatorem Konkursu jest MS Trademarks Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, al. gen. W. Andersa nr 615, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000559818, o Numerze Identyfikacji Podatkowej: 679-311-18-02, o numerze REGON: 361584330, o kapitale zakładowym wynoszącym: 55.000,00 zł, (dalej: ,,Organizator’’), która z innymi spółkami kapitałowymi, w których posiada bezpośrednio lub pośrednio wszystkie bądź większość udziałów lub akcji w ich kapitale zakładowym tworzy grupę kapitałową (zwaną dalej: GK), (dalej: ,,Organizator’’). 
 3. Konkurs jest przeprowadzany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i ogłaszany przez publikację informacji na profilu na oficjalnym profilu Martes Sport na platformie Facebook.
 4. Uczestnikiem Konkursu może stać się pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała w Polsce, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny, osobą pełnoletnią, tzn. która ukończyła 18 lat najpóźniej w chwili dokonania Zgłoszenia Konkursowego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca aktywną, prywatną pocztę e-mail oraz profil na Facebooku, która w okresie trwania niniejszego Konkursu dokona Zgłoszenia Konkursowego. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora. Współpracownikami w rozumieniu Regulaminu są wszystkie osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie rodzin tych osób. Przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia, a także osób pozostających we wspólnym pożyciu. 
 5. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Zgłoszenie do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
 6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego konta na portalu Facebook. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie Zgłoszeń do Konkursu w imieniu osób trzecich, ani za pośrednictwem ich kont. Organizator zastrzega, że w takich przypadkach przysługuje mu prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i pozbawienia Uczestnika prawa do Nagrody w Konkursie.
 7. Przez cały okres trwania Konkursu niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej https://tiny.pl/djx74, a także w siedzibie Organizatora wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 2 CZAS TRWANIA KONKURSU 

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14.06.2024 roku o godz. 13:00, a zakończy się w dniu 30.06.2024 roku o godz. 23:59.

§ 3 ZADANIE KONKURSOWE 

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy prawidłowo wykonać Zadanie Konkursowe, tj. łącznie wykonać wszystkie niżej wymienione czynności w trakcie trwania Konkursu:
  1. należy zrobić zakupy w sklepie stacjonarnym Martes Sport za dowolną kwotę w okresie od 14.06.2024 r. do 30.06.2024 r. i zachować paragon,
  2. należy kupić dowolny napój Coca-Cola 0,5l (tj. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Fanta Zero, Sprite, Sprite Zero, Kropla Beskidu, Kinley Zero, Fuzetea, Fuzetea Zero, Monster, Monster Zero), 0,586l (tj. Monster Subzero), 0,75l (tj. Kropla Beskidu), 0,33l (tj. Cappy, Coca-Cola, Coca-Cola Zero) lub 0,25l (tj. Burn) w sklepie stacjonarnym Martes Sport w okresie od 14.06.2024 r. do 30.06.2024 r. i zachować paragon,
  3. odpowiedzieć na pytanie konkursowe ,,Opisz swoje najbardziej emocjonujące sportowe przeżycie. Uzasadnij swój wybór w kilku zdaniach” opublikowane przez Organizatora na oficjalnym profilu Martes Sport (https://www.facebook.com/sklepmartes) prowadzonym w portalu Facebook (przez cały okres trwania Konkursu obowiązuje to samo Zadanie Konkursowe) poprzez opublikowanie odpowiedzi na pytanie w komentarzu pod ww. postem Organizatora. Odpowiedź może mieć dowolną formę (np. pisemnej wypowiedzi, fotografii, filmu). 
 2. Wykonanie Zadania Konkursowego, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu Regulaminu uznaje się za równoznaczne z potwierdzeniem, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go w całości.
 3. Przesłana przez Uczestnika odpowiedź, o której stanowi pkt 1.2. niniejszego paragrafu Regulaminu Konkursu: 
 1. nie może być edytowana ani zmieniona podczas trwania Konkursu, 
 2. musi być sporządzona w języku polskim, 
 3. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, nieprzyzwoitych, obrażać uczucia religijne, dobre obyczaje,
 4. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek innych podmiotów, z wyjątkiem treści reklamowych dotyczących Organizatora i oferowanych przez nich produktów oraz produktów Coca-Cola, 
 5. nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku. 
 6. musi być zgodna z Regulaminem, przepisami prawa, regulaminem Facebook.
 7. Organizator zastrzega prawo do usunięcia lub żądania usunięcia oraz wykluczenia z udziału w Konkursie, a tym samym pozbawienia prawa do otrzymania Nagrody Uczestnika, który naruszył m.in. pkt 3 niniejszego paragrafu Regulaminu oraz Uczestnika, który: 
 1. podejmuje działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebook, 
 2. podejmuje działania z wykorzystaniem konta/profilu osób trzecich albo konta/profilu fikcyjnego, 
 3. narusza jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa, 
 4. udzielił odpowiedzi na Zadanie Konkursowe przed lub po okresie trwania Konkursu, 
 1. W przypadku opublikowania kilku odpowiedzi na pytanie konkursowe, o których stanowi pkt 1.1. Regulaminu Konkursu, Organizator będzie brać pod uwagę tylko pierwszą, tj. najwcześniej opublikowaną przez tego Uczestnika. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę. 
 2. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez usunięcie odpowiedzi na Zadanie Konkursowe. Uczestnik może także zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres marketing@martessport.com.pl z informacją o takiej rezygnacji, przez cały okres trwania Konkursu. Rezygnacja przez Laureata powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody (Nagród), która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

§ 4 NAGRODY W KONKURSIE 

 1. Nagrodami w konkursie są:
 2. 50 x piłka do gry w piłkę nożną PIŁKA ADIDAS EURO24, o wartości rynkowej 139,99 zł.
 1. Laureat Konkursu otrzymuje wyłącznie jedną Nagrodę. Wyłączone jest prawo żądania przez Laureata wypłaty równowartości Nagrody w gotówce bądź prawo jej zamiany na inną Nagrodę. Laureat nie może się zrzec Nagrody na rzecz osoby trzeciej. 
 2. W przypadku jeżeli obowiązek ten wynika z przepisów prawa, to do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody, zaokrąglonej do pełnej złotówki. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie. Nagroda w Konkursie zostanie wydana Laureatowi pod warunkiem, że wypełni on dokument, w którym zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie. Laureat jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika. 

§ 5 WYBÓR LAUREATÓW 

 1. Wybór Laureatów nastąpi do 15.07.2024 roku. Wyłonienia 50 (pięćdziesięciu) Laureatów dokonywać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 (trzech) osób. Wybierając Laureata, Komisja kieruje się własną subiektywną oceną odpowiedzi na Zadanie Konkursowe, biorąc pod uwagę w szczególności pomysłowość, kreatywność i zgodność z postanowieniami Regulaminu oraz przepisami prawa. 
 2. Najpóźniej do dnia 15.07.2024 r. Organizator na stronie https://www.facebook.com/sklepmartes, w odrębnym komentarzu pod postem konkursowym, opublikuje listę Laureatów Konkursu. Organizator zastrzega, że nie będzie informował Laureatów o ich wygranej poprzez dodanie komentarza do opublikowanych przez nich Zgłoszeń Konkursowych oraz nie będzie żądał od Uczestników i Laureatów klikania w żadne linki. Jednocześnie, Organizator przestrzega przed licznymi oszustwami z wykorzystaniem mediów społecznościowych, w tym związanych z podszywaniem się pod konta innych użytkowników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych podmiotów podszywających się pod jego oficjalny profil.
 3. Laureat jest zobowiązany do skontaktowania się z Organizatorem (poprzez wiadomość prywatną wysłaną do oficjalnego profilu Organizatora https://www.facebook.com/sklepmartes) w terminie 3 dni od opublikowania informacji o Laureatach Konkursu, w celu podania danych osobowych niezbędnych do identyfikacji i do odbioru Nagrody. Organizator przestrzega przed podawaniem danych osobowych podmiotom podszywającym się pod oficjalny profil Organizatora. Kontakt z Laureatami jest prowadzony wyłącznie przez oficjalny profil Organizatora https://www.facebook.com/sklepmartes. W przypadku wątpliwości co do tego czy wiadomość o zwycięstwie w Konkursie pochodzi od oficjalnego profilu Organizatora, Laureat może skontaktować się z Organizatorem pod adresem: marketing@martessport.com.pl
 4. Przesłanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu Regulaminu jest dobrowolne, ale niezbędne do przyznania Nagrody. W przypadku:
 1. niepodania danych (w całości lub części), 
 2. podania danych nieprawdziwych, 
 3. nieotrzymania od Laureata wiadomości prywatnej w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu Regulaminu, 
 4. ujawnienia, że Laureat nie spełnia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu

Laureat zostaje wykluczony z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem jego prawa do Nagrody. W takiej sytuacji od decyzji Organizatora zależy czy wyłoni kolejnego Laureata na zasadach z niniejszego Regulaminu.

 1. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali Laureatami, o ich indywidualnych wynikach w Konkursie. 

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składane Organizatorowi w formie pisemnej, w drodze przesyłki listowej poleconej na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu, z dopiskiem „Sportowe emocje z Coca-Cola x Martes Sport” w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje wniesione po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej dokładny adres do korespondencji, numer telefonu, roszczenie reklamacyjne oraz uzasadnienie złożenia reklamacji. 
 3. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich wpływu. O wynikach postępowania reklamacyjnego Organizator niezwłocznie powiadamia osobę, która wniosła reklamację pisemnie na podany przez nią adres do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne podanie przez reklamującego danych, uniemożliwiające ustosunkowanie się do reklamacji. 
 4. Reklamacje wniesione drogą ustną, pocztą elektroniczną, przy wykorzystaniu mediów społecznościowych, itp. nie będą rozpatrywane. 

§ 7 DANE OSOBOWE 

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest – w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) – Organizator. 
 2. Można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych u Organizatora pisząc na adres e-mail: iod_rodo@martessport.com.pl. 
 3. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. 
 4. Uczestnik, poprzez prawidłowe zrealizowanie Zadania Konkursowego, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego w związku z uczestnictwem w Konkursie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem i prawidłowym rozstrzygnięciem Konkursu, w tym w celu doręczenia Nagród i zapłaty podatku. 
 5. Dane osobowe przechowywane będą w celu, o którym mowa w §7 ust. 4 powyżej przez okres trwania Konkursu. Po tym okresie Organizator dane te może przechowywać na podstawie prawnie uzasadnionych celów Organizatora, jakimi są dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami osób trzecich, a także możliwość odpowiedzi na wezwania właściwych organów państwa – przez okres przedawnienia roszczeń i przez okres, w którym kontrole organów państwa mogą zostać wszczęte. 
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie oraz otrzymanie Nagrody. Uczestnik Konkursu może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych, a także może wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania – dane kontaktowe Organizatora podane zostały w § 1 ust. 2 powyżej. Ponadto Uczestnik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 7. Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Złożenie takiej zgody jest jednak równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. 

§ 8 LICENCJA DO ZADANIA KONKURSOWEGO UCZESTNIKA

 1. Uczestnik oświadcza, że dokonując Zgłoszenia do Konkursu przysługują mu wyłączne i nieograniczone majątkowe i osobiste prawa autorskie do odpowiedzi na Zadanie Konkursowe (dalej: ,,Utwór’’) oraz, że odpowiedź na Zadanie Konkursowe nie narusza praw osób trzecich, a w przypadku wykorzystania wypowiedzi osób trzecich posiada ich zgodę na jej wykorzystanie w zakresie umożliwiającym Organizatorowi na pełne wykorzystywanie wypowiedzi w celach określonych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik oświadcza także, że dysponuje zgodą na utrwalenie, rozpowszechnienie, tworzenie opracowań, wykorzystywanie do celów marketingowych wizerunku osób przedstawionych w Zgłoszeniu Konkursowym. Na życzenie Organizatora Uczestnik niezwłocznie przedstawi pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpowszechnienie wizerunku osoby utrwalonej w Zgłoszeniu Konkursowym. Nieprzedstawienie ww. dokumentu stanowi podstawę dla wykluczenia Uczestnika z Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawienia Nagrody.
 2. W przypadku wystąpienia do Organizatora przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z Utworem - Zadaniem Konkursowym, w tym w związku z naruszeniem dóbr osobistych, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z takich roszczeń i zaspokoić je we własnym zakresie.
 3. Uczestnik, z chwilą dodania Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi nieodpłatnej, przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym (niezależnie od otrzymania przez Uczestnika nagrody), w szczególności z utworów bez ograniczeń terytorialnych, ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalenie i zwielokrotnienie Utworu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotniania dowolną techniką w tym w szczególności techniką drukarską, cyfrową, kserograficzną; 
  2. wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie Utworu lub jego kopii, w tym jego publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania, reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, udostępniania w sieci Internet, również na zasadach użyczenia lub najmu oryginału albo dowolnej ilości egzemplarzy,
  3. wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie a). powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 
  4. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy; 
  5. rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 
  6. najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru użytkowego lub przemysłowego. 
 4. Na mocy licencji określonej powyżej, utwór Uczestnika zawarty w Zgłoszeniu Konkursowym może być wykorzystany w dowolny sposób, przetworzony, rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może zostać zmieniony, opracowany, w szczególności w celu promocji i reklamy, w tym formie plakatów, folderów, w tym reklam audiowizualnych. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem jego utworu (zgoda na wykonywanie praw zależnych), z prawem do dalszego upoważnienia do wykonywania praw zależnych.
 5. Organizator upoważniony jest do wykorzystania utworu w sposób anonimowy.
 6. Uczestnik na życzenie Organizatora zawrze z nim w formie pisemnej odrębną umowę licencji lub przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym. 
 7. Licencja udzielana jest na okres jednego roku, a po upływie tego okresu przechodzi na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia na piśmie pod rygorem nieważności na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego. 
 8. Dokonując Zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik wyraża również zgodę na udostępnienie Zadania Konkursowego na Stronie https://www.facebook.com/sklepmartes oraz bez dodatkowych odpłatności, jak również wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora używanego przez siebie na Profilu zdjęcia wraz z imieniem i nazwiskiem w formie postu w celu ogłoszenia Laureatów. Laureat zezwala na opublikowanie jego wizerunku, a także imienia, nazwiska, pseudonimu z portalu Facebook, miejscowości zamieszkania. Publikując Zadanie Konkursowe, Uczestnik wyraża zgodę, by jego wizerunek utrwalony w ramach zdjęcia profilowego oraz Zadania Konkursowego został opublikowany i wykorzystany przez Organizatora w celach związanych z prowadzonym Konkursem, w tym do jego opublikowania na Profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook i innych mediach społecznościowych, w katalogach i prospektach, w innych materiałach promocyjnych, a także w materiałach wewnętrznych dotyczących działalności Organizatora (np. prezentacje). Wyrażona przez Uczestnika zgoda upoważnia Organizatora do rozpowszechniania wizerunku bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych oraz została udzielona dobrowolnie i nieodpłatnie. Wyrażenie niniejszej zgody nie powoduje nabycia przez Laureata roszczenia o żądanie opublikowania jego wizerunku dla potrzeb organizacji Konkursu bądź ogłoszenia wyników.
 9. Uczestnik wyraża także zgodę na dokonanie przez upoważnionego zgodnie z niniejszym Regulaminem, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, zmian i modyfikacji nadesłanego Zadania Konkursowego, niezbędnych do rozpowszechniania wizerunku, a polegających na jego obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne tym podobne modyfikacje) oraz na wkomponowaniu wizerunku w inne utwory, w tym artykuły, z zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać wizerunku. Zmiany i modyfikacje dokonane na zasadach określonych w zdaniu poprzednim nie wymagają odrębnego zatwierdzania przez Uczestnika. W związku z korzystaniem lub rozpowszechnianiem przez Uczestnika Wizerunku, Organizator może w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie udzielać osobom trzecim zgody na korzystanie lub rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika. 
 10. Zadania Konkursowe wysłane przez Uczestników mogą zostać umieszczone w Internecie lub wykorzystane w katalogach Organizatora lub innych podmiotów współpracujących z Organizatorem bez podawania nazwiska autora, na co Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę, poprzez opublikowanie Zadania Konkursowego zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 11. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania ani wykorzystania nagrodzonych Zadań Konkursowych.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących. 
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowania strony lub aplikacji ze strony Facebook, poczty elektronicznej Uczestnika, itp. 
 3. Konkurs nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 227).
 4. Konkurs prowadzony jest w języku polskim, na podstawie polskich przepisów prawa.
 5. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody. 
 6. Portal Facebook (www.facebook.com) nie jest odpowiedzialny za organizację Konkursu. 
 7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości leżące po stronie Uczestników. 
 8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, zaś Uczestnik zobowiązany jest przed przystąpieniem do Konkursu do zapoznania z niniejszym Regulaminem. 
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości doręczenia Nagrody Laureatowi jeżeli ten poda nieprawidłowy adres, odmówi odbioru Nagrody, nie będzie możliwości doręczenia Nagrody ze względu na brak obecności adresata pod wskazanym przez niego adresem. Organizator nie odpowiada również za działania lub zaniechania firmy kurierskiej bądź operatora pocztowego, któremu powierzy doręczenie Laureatowi Nagrody. 
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji prawnej Uczestników w zakresie praw nabytych na podstawie Regulaminu. 
 11. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują do daty ich publikacji pod adresem https://tiny.pl/djx74 Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu, jeżeli w prawie polskim zostaną wprowadzone zmiany zakazujące przeprowadzania konkursów tego rodzaju. W takim przypadku informacja o zmianach zostanie zamieszczona na internetowej stronie https://www.facebook.com/sklepmartes
 12. Organizator zastrzega, iż w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń lub w przypadku, gdy ocena Zadań Konkursowych wskaże, iż nie spełniają one określonych w Regulaminie kryteriów, Nagrody nie zostaną przyznane lub zostaną przyznane w mniejszej ilości.
 13. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z organizowaniem i uczestnictwem w Konkursie jest prawo polskie.
 14. Materiały reklamowe stworzone na potrzeby promocji konkursu mają charakter informacyjny. W przypadku występowania różnic w brzmieniu materiałów reklamowych i Regulaminu za wiążące uważa się brzmienie Regulaminu.