REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ URLOP W ALPACH”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest MS Trademarks Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, al. gen. W. Andersa nr 615, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000559818, o Numerze Identyfikacji Podatkowej: 679-311-18-02, o numerze REGON: 361584330, o kapitale zakładowym wynoszącym: 55.000,00 zł, (dalej: ,,Organizator’’). Organizator jest odpowiedzialny za bieżącą moderację Konkursu, zebranie Zadań Konkursowych, ich wstępną weryfikację w szczególności pod względem warunków formalnych i przekazanie ich do oceny Komisji Konkursowej, wyłonienie Laureatów zgodnie z Regulaminem, kontakt z Laureatami, przekazanie danych do wysyłki nagród, przygotowanie ogłoszenia wyników Konkursu, postępowanie reklamacyjne w zakresie ww. zadań Organizatora Konkursu. Za pozostałe kwestie, w tym zobowiązania podatkowe płatnika (Fundatora), przekazanie nagród Laureatom, zgodność nagród z opisem, wady nagród itp. Ponosi Fundator.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Wygraj urlop w Alpach” (zwany dalej Konkursem). 
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest team4tourism e.U. Franzensgasse 14/1, 1050 Vienna, ATU6441506, FN: 319796p, Skirama Dolomoti Adamello-Brenta Via G. Marconi 7, I-38027 Male (TN) i Radosław Jaworski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Radosław Jaworski Communications z siedzibą w Warszawie, NIP: 8942656986 (dalej: Fundator). Fundator jest podmiotem wyłącznie zobowiązanym do wydania nagrody Laureatom i ponosi z tego tytułu wyłączną odpowiedzialność.
 4. Konkurs jest przeprowadzany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i ogłaszany przez publikację informacji na oficjalnym profilu marki Martes Sport na platformie Facebook i Instagram, na stronie internetowej sklepmartes.pl oraz na https://lp.sklepmartes.pl/urlopwalpach
 5. Uczestnikiem Konkursu może stać się pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała w Polsce, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 1 ustawy kodeks cywilny, osobą pełnoletnią, tzn. która ukończyła 18 lat najpóźniej w chwili dokonania Zgłoszenia Konkursowego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca aktywną, prywatną pocztę e-mail, która w okresie trwania niniejszego Konkursu dokona Zgłoszenia Konkursowego. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i Fundatora. Współpracownikami w rozumieniu Regulaminu są wszystkie osoby współpracujące z Organizatorem bądź Fundatorem na podstawie umów cywilnoprawnych. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie rodzin tych osób. Przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia, a także osób pozostających we wspólnym pożyciu. 
 6. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Zgłoszenie do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
 7. Przesłanie Zgłoszenia Konkursowego oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
 8. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego konta na profilu Facebook. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie Zgłoszeń do Konkursu w imieniu osób trzecich, ani za pośrednictwem ich kont. Organizator zastrzega, że w takich przypadkach przysługuje mu prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i pozbawienia Uczestnika prawa do Nagrody w Konkursie.
 9. Przez cały okres trwania Konkursu niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej http://konkursy.mstrademarks.pl/, a także w siedzibie Organizatora wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 2 CZAS TRWANIA KONKURSU 

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 17.11.2022 o godz. 13:00, a zakończy się w dniu 22.12.2022 roku o godz. 23:59 Konkurs trwa w sumie 5 tygodni. W każdym tygodniu trwania Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni Laureata uprawnionego do otrzymania jednej Nagrody, wybranej przez Organizatora.

§ 3 ZADANIE KONKURSOWE 

 1. Organizator przez 5 tygodni od początku trwania Konkursu, komunikuje na Profilu Organizatora przypięty na górze strony Post Konkursowy z treścią Zadania Konkursowego (przez cały okres trwania Konkursu obowiązuje to samo Zadanie Konkursowe,) także przy użyciu funkcjonalności ‘Relacje’ udostępnionej przez Instagram oraz na swoim Profilu Facebook. Aby wziąć udział w Konkursie:
  • należy prawidłowo wykonać Zadanie Konkursowe, które polega na wykonaniu wszystkich wymienionych kolejno czynności w trakcie trwania Konkursu: należy zrobić zakupy dowolnych produktów w sklepie stacjonarnym Martes Sport lub w sklepie internetowym Martes Sport za kwotę minimalną 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) i zachować oryginał dowodu zakupu, tj. np. paragon, fakturę przez cały okres trwania Konkursu oraz w przypadku wniesienia reklamacji – przez czas jej rozpoznania. Organizator zastrzega możliwość żądania okazania dowodu zakupu na etapie wyłaniania Laureata lub wydawania Nagród. Brak okazania oryginału dowodu zakupu pomimo wezwania Organizatora jest podstawą do wykluczenia z udziału w Konkursie, a tym samym pozbawienia prawa do otrzymania Nagrody;
  • należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe poprzez opublikowanie komentarza pod postem Organizatora na portalu Facebook informującym o tym właśnie Konkursie na stronie https://www.facebook.com/sklepmartes 
 1. Udzielenie odpowiedzi na Zadanie Konkursowe, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu Regulaminu uznaje się za równoznaczne z potwierdzeniem, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go w całości.
 2. Przesłane przez Uczestnika Zadanie Konkursowe: 

a) nie może być edytowane ani zmienione podczas trwania Konkursu, 

b) musi być sporządzone w języku polskim, 

c) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, nieprzyzwoitych, obrażać uczucia religijne, dobre obyczaje,

d) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek innych podmiotów, z wyjątkiem treści reklamowych dotyczących Organizatora lub Fundatora i oferowanych przez nich produktów, 

e) nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku. 

f) musi być zgodne z Regulaminem, przepisami prawa, regulaminem Facebook.

 1. Organizator zastrzega prawo do usunięcia lub żądania usunięcia oraz wykluczenia z udziału w Konkursie, a tym samym pozbawienia prawa do otrzymania Nagrody Uczestnika który  m.in. naruszy pkt 2 niniejszego paragrafu Regulaminu oraz Uczestnika, który: 

a) podejmuje działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebook, Instagram, 

b) podejmuje działania z wykorzystaniem konta/profilu osób trzecich albo konta/profilu fikcyjnego, 

c) narusza jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa, 

d) udzielił odpowiedzi na Zadanie Konkursowe przed lub po okresie trwania Konkursu.

 1. W przypadku opublikowania kilku odpowiedzi na pytanie konkursowe (Zadań Konkursowych) Organizator będzie brać pod uwagę tylko pierwszą, tj. najwcześniej opublikowaną przez tego Uczestnika. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę. 
 2. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez usunięcie odpowiedzi na Zadanie Konkursowe. Uczestnik może także zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres marketing@martessport.com.pl z informacją o takiej rezygnacji, przez cały okres trwania Konkursu. Rezygnacja w przypadku Zwycięzcy powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody (Nagród), która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

§ 4 NAGRODY W KONKURSIE 

 1. Nagrodami w konkursie są:
 1. 1 x wakacje dla dwóch osób obejmujące 4 noclegi w obiekcie o standardzie 3 star-superior wraz ze śniadaniem i obiadokolacją i 3- dniowymi karnetami narciarskimi w Val di Sole do wykorzystania od 03 grudnia 2022 roku do 02 kwietnia 2023 roku z wyjątkiem okresu od 24 grudnia 2022 roku do 08 stycznia 2023 roku i okresu od 18 do 26 lutego 2023 roku, nagroda nie obejmuje kosztu ubezpieczenia, podróży do Włoch i powrotu z Włoch, kosztów podróży z hotelu na stok narciarski i powrotu ze stoku do hotelu, dodatkowego wyżywienia ani innych wydatków związanych z wakacjami, rezerwacja wakacji ściśle uzależniona od dostępności, a zatem za brak możliwości rezerwacji w ww. terminach Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności,
 2. 1 x wakacje dla dwóch osób obejmujące 4 noclegi w obiekcie o standardzie 3 star-superior wraz ze śniadaniem i obiadokolacją i 3- dniowymi karnetami narciarskimi w Madonna di Campiglio do wykorzystania od 03 grudnia 2022 roku do 02 kwietnia 2023 roku z wyjątkiem okresu od 24 grudnia 2022 roku do 08 stycznia 2023 roku i okresu od 18 do 26 lutego 2023 roku, nagroda nie obejmuje kosztu ubezpieczenia, podróży do Włoch i powrotu z Włoch, kosztów podróży z hotelu na stok narciarski i powrotu ze stoku do hotelu, dodatkowego wyżywienia ani innych wydatków związanych z wakacjami, rezerwacja wakacji ściśle uzależniona od dostępności, a zatem za brak możliwości rezerwacji w ww. terminach Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności,
 3. 1 x wakacje dla dwóch osób obejmujące 4 noclegi w obiekcie o standardzie 3 star-superior wraz ze śniadaniem i obiadokolacją i 3- dniowymi karnetami narciarskimi w Alpe Cimbra Folgaria – Lavarone do wykorzystania od 03 grudnia 2022 roku do 02 kwietnia 2023 roku z wyjątkiem okresu od 24 grudnia 2022 roku do 08 stycznia 2023 roku i okresu od 18 do 26 lutego 2023 roku, nagroda nie obejmuje kosztu ubezpieczenia, podróży do Włoch i powrotu z Włoch, kosztów podróży z hotelu na stok narciarski i powrotu ze stoku do hotelu, dodatkowego wyżywienia ani innych wydatków związanych z wakacjami, rezerwacja wakacji ściśle uzależniona od dostępności, a zatem za brak możliwości rezerwacji w ww. terminach Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności,
 4. 1 x wakacje dla dwóch osób obejmujące 4 noclegi w obiekcie o standardzie 3 star-superior wraz ze śniadaniem i  obiadokolacją i 3- dniowymi karnetami narciarskimi w Dolomiti Paganella do wykorzystania od 03 grudnia 2022 roku do 02 kwietnia 2023 roku z wyjątkiem okresu od 24 grudnia 2022 roku do 08 stycznia 2023 roku i okresu od 18 do 26 lutego 2023 roku, nagroda nie obejmuje kosztu ubezpieczenia, podróży do Włoch i powrotu z Włoch, kosztów podróży z hotelu na stok narciarski i powrotu ze stoku do hotelu, dodatkowego wyżywienia ani innych wydatków związanych z wakacjami, rezerwacja wakacji ściśle uzależniona od dostępności, a zatem za brak możliwości rezerwacji w ww. terminach Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności,
 5. 1 x wakacje dla dwóch osób obejmujące 4 noclegi w obiekcie o standardzie 3 star-superior wraz ze śniadaniem i obiadokolacją i 3- dniowymi karnetami narciarskimi w Trento – Monte Bondone do wykorzystania od 03 grudnia 2022 roku do 02 kwietnia 2023 roku z wyjątkiem okresu od 24 grudnia 2022 roku do 08 stycznia 2023 roku i okresu od 18 do 26 lutego 2023 roku, nagroda nie obejmuje kosztu ubezpieczenia, podróży do Włoch i powrotu z Włoch, kosztów podróży z hotelu na stok narciarski i powrotu ze stoku do hotelu, dodatkowego wyżywienia ani innych wydatków związanych z wakacjami, rezerwacja wakacji ściśle uzależniona od dostępności, a zatem za brak możliwości rezerwacji w ww. terminach Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności,

Uzupełniający opis Nagród znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu. W przypadku niezgodności treści Regulaminu z treścią Załącznika nr 1, wiążąca jest treść Załącznika nr 1.

 1. Laureat jest odpowiedzialny za swoje ubezpieczenie w czasie korzystania z Nagród, Fundator Nagród oraz Organizator Konkursu nie zapewniają ubezpieczenia Laureatom, którzy zobowiązani są do jego samodzielnego zakupu. 
 2. Fundator Nagrody bądź Organizator ma prawo żądać od Laureata złożenia oświadczenia, że ten bierze udział w wycieczce (która stanowi Nagrodę) na własną odpowiedzialność.
 3. Laureat Konkursu otrzymuje wyłącznie jedną Nagrodę. Organizator decyduje o rodzaju przyznanej Laureatowi Nagrody. Wyłączone jest prawo żądania przez Laureata wypłaty równowartości nagrody w gotówce bądź prawo jej zamiany na inną Nagrodę. Laureat nie może się zrzec Nagrody na rzecz osoby trzeciej.
 4. Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody, zaokrąglonej do pełnej złotówki. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie. Nagroda w Konkursie zostanie wydana Laureatowi pod warunkiem, że wypełni on dokument, w którym zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie. Laureat jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika. Za zapłatę podatku z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie odpowiedzialny jest Radosław Jaworski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Radosław Jaworski Communications z siedzibą w Warszawie, NIP: 8942656986, który obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. 

§ 5 WYBÓR LAUREATÓW 

1.Wyłonienia Laureatów Konkursu dokonywać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 (trzech) osób. Wybierając Laureata, Komisja kieruje się własną subiektywną oceną odpowiedzi na Zadanie Konkursowe, biorąc pod uwagę w szczególności pomysłowość, kreatywność i zgodność z postanowieniami Regulaminu. 

2.Komisja Konkursowa wyłoni po jednym Laureacie każdego tygodnia trwania Konkursu. Łącznie, w trakcie trwania Konkursu, Komisja Konkursowa wyłoni 5 (pięciu) Laureatów uprawnionych do otrzymania Nagrody, o której rodzaju decyduje Organizator.

3.Każdego tygodnia Ogłoszenie Laureata nastąpi przez oznaczenie Laureata w komentarzu pod Postem Konkursowym oraz poprzez przesłanie prywatnej wiadomości do Laureata z wykorzystaniem profilu Facebook.

4.Organizator skontaktuje się z Laureatem poprzez wiadomość prywatną wysłaną przy użyciu funkcjonalności ,,wiadomość’’ na portalu Facebook. Laureat jest zobowiązany do skontaktowania się z Organizatorem w terminie 3 dni od otrzymania informacji o wygranej, w celu podania danych osobowych niezbędnych do identyfikacji i do odbioru Nagrody oraz udostępnienia dowodu zakupu, o którym stanowi § 3 ust. 1 lit. a) Regulaminu. Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych od Laureata danych, Organizator w wiadomości zwrotnej przekaże Laureatowi dokładne informacje dotyczące wysyłki Nagrody. Przed otrzymaniem Nagrody Laureat może zostać zobowiązany do podpisania oświadczenia, o którym stanowi § 4 ust. 3 Regulaminu.

5.Przesłanie przez Laureata danych osobowych i oświadczeń, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu Regulaminu jest dobrowolne, ale niezbędne do przyznania Nagrody. W przypadku:

a) niepodania danych (w całości lub części), 

b) podania danych nieprawdziwych, 

c) nieotrzymania od Laureata wiadomości prywatnej w terminie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu Regulaminu, 

d) odmowy podpisania oświadczenia, o którym mowa wyżej, 

e) negatywnego wyniku weryfikacji dowodu zakupu, o którym stanowi § 4 ust. 3 Regulaminu lub jego nieokazanie, 

f) ujawnienia, że Laureat nie spełnia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu

Laureat zostaje wykluczony z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem jego prawa do Nagrody. W takiej sytuacji od decyzji Organizatora zależy czy wyłoni kolejnego Laureata na zasadach z niniejszego Regulaminu.

 1. Nagroda w postaci Vouchera zostanie przesłana do Laureata w drodze mailowej. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 20 dni roboczych po spełnieniu przez Laureata warunków określonych w niniejszym paragrafie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne podanie danych osobowych przez Laureata, uniemożliwiających dostarczenie Nagród. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook, Instagram, poczty e-mail, z której korzysta Uczestnik. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania przewoźnika, któremu powierzono doręczenie Nagrody w przypadku gdy jej wysyłka nie odbyła się w formie elektronicznej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przez Laureata przesyłki od przewoźnika i zastrzega prawo do odmowy jej powtórnego nadania, co wiąże się z utratą prawa Laureata do Nagrody. 
 2. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali Laureatami, o ich indywidualnych wynikach w Konkursie. 

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składane Organizatorowi w formie pisemnej, w drodze przesyłki listowej poleconej na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu, z dopiskiem „Reklamacja – Wygraj urlop w Alpach” w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje wniesione po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej dokładny adres do korespondencji, numer telefonu, roszczenie reklamacyjne oraz uzasadnienie złożenia reklamacji. 
 3. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich wpływu. O wynikach postępowania reklamacyjnego Organizator niezwłocznie powiadamia osobę, która wniosła reklamację pisemnie na podany przez nią adres do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne podanie przez reklamującego danych, uniemożliwiające ustosunkowanie się do reklamacji. 
 4. Reklamacje wniesione drogą ustną, pocztą elektroniczną, przy wykorzystaniu mediów społecznościowych, itp. nie będą rozpatrywane. 

§ 7 DANE OSOBOWE 

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest – w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) – Organizator. 
 2. Fundator jest Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na mocy Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Administratorem, na co Uczestnik wyraża zgodę.
 3. Można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych u Organizatora pisząc na adres e-mail: iod_rodo@martessport.com.pl. 
 4. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. 
 5. Uczestnik, poprzez prawidłowe zrealizowanie Zadania Konkursowego, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego w związku z uczestnictwem w Konkursie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem i prawidłowym rozstrzygnięciem Konkursu, w tym w celu doręczenia Nagród. 
 6. Dane osobowe przechowywane będą w celu, o którym mowa w §8 ust. 4 powyżej przez okres trwania Konkursu. Po tym okresie Organizator dane te może przechowywać na podstawie prawnie uzasadnionych celów Organizatora, jakimi są dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami osób trzecich, a także możliwość odpowiedzi na wezwania właściwych organów państwa – przez okres przedawnienia roszczeń i przez okres, w którym kontrole organów państwa mogą zostać wszczęte. 
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie oraz otrzymanie Nagrody. Uczestnik Konkursu może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych, a także może wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania – dane kontaktowe Organizatora podane zostały w § 1 ust. 2 powyżej. Ponadto Uczestnik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 8. Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Złożenie takiej zgody jest jednak równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. 

§ 8 LICENCJA DO MATERIAŁU WIDEO UCZESTNIKA

 1. Uczestnik oświadcza, że dokonując Zgłoszenia do Konkursu przysługują mu wyłączne i nieograniczone majątkowe i osobiste prawa autorskie do odpowiedzi na Zadanie Konkursowe (dalej: ,,Utwór’’) oraz, że odpowiedź na Zadanie Konkursowe nie narusza praw osób trzecich, a w przypadku wykorzystania wypowiedzi osób trzecich posiada ich zgodę na jej wykorzystanie w zakresie umożliwiającym Organizatorowi na pełne wykorzystywanie wypowiedzi w celach określonych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik oświadcza także, że dysponuje zgodą na utrwalenie, rozpowszechnienie, tworzenie opracowań, wykorzystywanie do celów marketingowych wizerunku osób przedstawionych w Zgłoszeniu Konkursowym. Na życzenie Organizatora Uczestnik niezwłocznie przedstawi pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpowszechnienie wizerunku osoby utrwalonej w Zgłoszeniu Konkursowym. Nieprzedstawienie ww. dokumentu stanowi podstawę dla wykluczenia Uczestnika z Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawienia Nagrody.
 2. W przypadku wystąpienia do Organizatora przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z Utworem - Zadaniem Konkursowym, w tym w związku z naruszeniem dóbr osobistych, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z takich roszczeń i zaspokoić je we własnym zakresie.
 3. Uczestnik, z chwilą dodania Zgłoszenia Konkursowego udziela Organizatorowi nieodpłatnej, przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym (niezależnie od otrzymania przez Uczestnika nagrody), w szczególności z utworów bez ograniczeń terytorialnych, ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalenie i zwielokrotnienie Utworu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotniania dowolną techniką w tym w szczególności techniką drukarską, cyfrową, kserograficzną; 
  • wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie Utworu lub jego kopii, w tym jego publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania, reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, udostępniania w sieci Internet, również na zasadach użyczenia lub najmu oryginału albo dowolnej ilości egzemplarzy,
  • wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie a). powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 
  • rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy; 
  • rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 
  • najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru użytkowego lub przemysłowego. 
 4. Na mocy licencji określonej powyżej, utwór Uczestnika zawarty w Zgłoszeniu Konkursowym może być wykorzystany w dowolny sposób, przetworzony, rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może zostać zmieniony, opracowany, w szczególności w celu promocji i reklamy, w tym formie plakatów, folderów, w tym reklam audiowizualnych. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem jego utworu (zgoda na wykonywanie praw zależnych), z prawem do dalszego upoważnienia do wykonywania praw zależnych.
 5. Organizator upoważniony jest do wykorzystania utworu w sposób anonimowy.
 6. Uczestnik na życzenie Organizatora zawrze z nim w formie pisemnej odrębną umowę licencji lub przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w danym Zgłoszeniu Konkursowym. 
 7. Licencja udzielana jest na okres jednego roku, a po upływie tego okresu przechodzi na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia na piśmie pod rygorem nieważności na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego. 
 8. Dokonując Zgłoszenia do Konkursu, Uczestnik wyraża również zgodę na udostępnienie Zadania Konkursowego na Stronie https://www.facebook.com/sklepmartes  bez dodatkowych odpłatności, jak również wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora używanego przez siebie na Profilu zdjęcia wraz z imieniem i nazwiskiem w formie postu w celu ogłoszenia Laureatów. Laureat zezwala na opublikowanie jego wizerunku, a także imienia, nazwiska, pseudonimu z portalu Instagram bądź Facebook, miejscowości zamieszkania. Publikując Zadanie Konkursowe, Uczestnik wyraża zgodę, by jego wizerunek utrwalony w ramach zdjęcia profilowego oraz Zadania Konkursowego został opublikowany i wykorzystany przez Organizatora i/lub Fundatora w celach związanych z prowadzonym Konkursem, w tym do jego opublikowania na Profilu Fundatora, Organizatora na portalu społecznościowym Instagram i innych mediach społecznościowych, w katalogach i prospektach, w innych materiałach promocyjnych, a także w materiałach wewnętrznych dotyczących działalności Organizatora i/lub Fundatora (np. prezentacje). Wyrażona przez Uczestnika zgoda upoważnia Organizatora i Fundatora do rozpowszechniania wizerunku bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych oraz została udzielona dobrowolnie i nieodpłatnie. Wyrażenie niniejszej zgody nie powoduje nabycia przez Laureata roszczenia o żądanie opublikowania jego wizerunku dla potrzeb organizacji Konkursu bądź ogłoszenia wyników.
 9. Uczestnik wyraża także zgodę na dokonanie przez upoważnionego zgodnie z niniejszym Regulaminem, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, zmian i modyfikacji nadesłanego Zadania Konkursowego, niezbędnych do rozpowszechniania wizerunku, a polegających na jego obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne tym podobne modyfikacje) oraz na wkomponowaniu wizerunku w inne utwory, w tym artykuły, z zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać wizerunku. Zmiany i modyfikacje dokonane na zasadach określonych w zdaniu poprzednim nie wymagają odrębnego zatwierdzania przez Uczestnika. W związku z korzystaniem lub rozpowszechnianiem przez Uczestnika Wizerunku, Organizator może w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie udzielać osobom trzecim zgody na korzystanie lub rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika. 
 10. Zadania Konkursowe wysłane przez Uczestników mogą zostać umieszczone w Internecie lub wykorzystane w katalogach Fundatora bądź/i Organizatora lub innych podmiotów współpracujących z Fundatorem bądź /i Organizatorem bez podawania nazwiska autora, na co Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę, poprzez opublikowanie Zadania Konkursowego zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 11. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania ani wykorzystania nagrodzonych Zadań Konkursowych.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących. 
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowania strony lub aplikacji ze strony Instagram, Facebook, poczty elektronicznej Uczestnika, itp. 
 3. Konkurs nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 888)
 4. Konkurs prowadzony jest w języku polskim, na podstawie polskich przepisów prawa.
 5. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody. 
 6. Portal Facebook (www.facebook.com) nie jest odpowiedzialny za organizację Konkursu. 
 7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości leżące po stronie Uczestników. 
 8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, zaś Uczestnik zobowiązany jest przed przystąpieniem do Konkursu do zapoznania z niniejszym Regulaminem. 
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji prawnej Uczestników w zakresie praw nabytych na podstawie Regulaminu. 
 10. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują do daty ich publikacji pod adresem www.mstrademarks.com.pl Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu, jeżeli w prawie polskim zostaną wprowadzone zmiany zakazujące przeprowadzania konkursów tego rodzaju. W takim przypadku informacja o zmianach zostanie zamieszczona na internetowej stronie https://www.facebook.com/sklepmartes
 11. Organizator zastrzega, iż w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń lub w przypadku, gdy ocena Zadań Konkursowych wskaże, iż nie spełniają one określonych w Regulaminie kryteriów, Nagrody nie zostaną przyznane lub zostaną przyznane w mniejszej ilości.

Załącznik nr 1 – uzupełniający opis Nagród.

Załącznik nr 1 

***************

Holiday Package #1: Val di Sole

1x high-quality holiday package for 2 people for 4 nights in a 3-Star-Superior hotel in Val di Sole, including half board (breakfast and dinner incl. water, and one glass of wine or beer/or soft drink per person per dinner) and two 3-day-ski passes. 

Skirama Dolomiti Adamello Brenta includes 8 resorts in Trentino: Madonna di Campiglio, Pinzolo, Folgarida-Marilleva, Pejo3000, Pontedilegno-Tonale, Alpe Cimbra: Folgaria-Lavarone, Paganella Ski, and Monte Bondone. The winners’ 3-day ski passes will be valid for all 8 resorts.

The holiday package is valid from the start of the ski season 2022 (December 03, 2022) until end of the ski season 2022 (April 02, 2023), excluding the following dates: 24.12.2022 – 08.01.2023 and 18-26.02.2023. 

Info: the booking of the holiday package is strictly subject to availability, so please try to make your arrangements as far in advance as possible, in writing, by contacting Skirama Dolomiti at info@skirama.it. The winner is responsible for making their own travel arrangements to and from the destination, as well as during their stay. Travel insurance is not included. Winners are advised to take out their own insurance.

***************

Holiday Package #2:Madonna di Campiglio

1x high-quality holiday package for 2 people for 4 nights in a 3-Star-Superior hotel in Madonna di Campiglio, including half board (breakfast and dinner incl. water, and one glass of wine or beer/or soft drink per person per dinner) and two 3-day-ski passes. 

Skirama Dolomiti Adamello Brenta includes 8 resorts in Trentino: Madonna di Campiglio, Pinzolo, Folgarida-Marilleva, Pejo3000, Pontedilegno-Tonale, Alpe Cimbra: Folgaria-Lavarone, Paganella Ski, and Monte Bondone. The winners’ 3-day ski passes will be valid for all 8 resorts.

1

The holiday package is valid from the start of the ski season 2022 (December 03, 2022) until end of the ski season 2022 (April 02, 2023), excluding the following dates: 24.12.2022 – 08.01.2023 and 18-26.02.2023. 

Info: the booking of the holiday package is strictly subject to availability, so please try to make your arrangements as far in advance as possible, in writing, by contacting Skirama Dolomiti at info@skirama.it. The winner is responsible for making their own travel arrangements to and from the destination, as well as during their stay. Travel insurance is not included. Winners are advised to take out their own insurance.

***************

Holiday Package #3: Alpe Cimbra: Folgaria-Lavarone

1x high-quality holiday package for 2 people for 4 nights in a 3-Star-Superior hotel in Alpe Cimbra: Folgaria-Lavarone, including half board (breakfast and dinner incl. water, and one glass of wine or beer/or soft drink per person per dinner) and two 3-day-ski passes. 

Skirama Dolomiti Adamello Brenta includes 8 resorts in Trentino: Madonna di Campiglio, Pinzolo, Folgarida-Marilleva, Pejo3000, Pontedilegno-Tonale, Alpe Cimbra: Folgaria-Lavarone, Paganella Ski, and Monte Bondone. The winners’ 3-day ski passes will be valid for all 8 resorts.

The holiday package is valid from the start of the ski season 2022 (December 03, 2022) until end of the ski season 2022 (April 02, 2023), excluding the following dates: 24.12.2022 – 08.01.2023 and 18-26.02.2023. 

Info: the booking of the holiday package is strictly subject to availability, so please try to make your arrangements as far in advance as possible, in writing, by contacting Skirama Dolomiti at info@skirama.it. The winner is responsible for making their own travel arrangements to and from the destination, as well as during their stay. Travel insurance is not included. Winners are advised to take out their own insurance.

***************

Holiday Package #4: Dolomiti Paganella

1x high-quality holiday package for 2 people for 4 nights in a 3-Star-Superior hotel in Dolomiti Paganella, including half board (breakfast and dinner incl. water, and one glass of wine or beer/or soft drink per person per dinner) and two 3-day-ski passes. 

Skirama Dolomiti Adamello Brenta includes 8 resorts in Trentino: Madonna di Campiglio, Pinzolo, Folgarida-Marilleva, Pejo3000, Pontedilegno-Tonale, Alpe Cimbra: Folgaria-Lavarone, Paganella Ski, and Monte Bondone. The winners’ 3-day ski passes will be valid for all 8 resorts.

The holiday package is valid from the start of the ski season 2022 (December 03, 2022) until end of the ski season 2022 (April 02, 2023), excluding the following dates: 24.12.2022 – 08.01.2023 and 18-26.02.2023. 

Info: the booking of the holiday package is strictly subject to availability, so please try to make your arrangements as far in advance as possible, in writing, by contacting Skirama Dolomiti at info@skirama.it. The winner is responsible for making their own travel arrangements to and from the destination, as well as during their stay. Travel insurance is not included. Winners are advised to take out their own insurance.

***************

Holiday Package #5: Trento, Monte Bondone

1x high-quality holiday package for 2 people for 4 nights in a 3-Star-Superior hotel in Trento, Monte Bondone, including half board (breakfast and dinner incl. water, and one glass of wine or beer/or soft drink per person per dinner) and two 3-day-ski passes. 

Skirama Dolomiti Adamello Brenta includes 8 resorts in Trentino: Madonna di Campiglio, Pinzolo, Folgarida-Marilleva, Pejo3000, Pontedilegno-Tonale, Alpe Cimbra: Folgaria-Lavarone, Paganella Ski, and Monte Bondone. The winners’ 3-day ski passes will be valid for all 8 resorts.

The holiday package is valid from the start of the ski season 2022 (December 03, 2022) until end of the ski season 2022 (April 02, 2023), excluding the following dates: 24.12.2022 – 08.01.2023 and 18-26.02.2023. 

Info: the booking of the holiday package is strictly subject to availability, so please try to make your arrangements as far in advance as possible, in writing, by contacting Skirama Dolomiti at info@skirama.it. The winner is responsible for making their own travel arrangements to and from the destination, as well as during their stay. Travel insurance is not included. Winners are advised to take out their own insurance.