REGULAMIN KONKURSU – „Zostań Świętym Mikołajem z Napapijri”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Zostań Świętym Mikołajem z Napapijri” (zwany dalej Konkursem).
 2. Organizatorem Konkursu jest Martes Sport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Malowany Dworek nr 115, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077249, o kapitale zakładowym wynoszącym 33.500.000,00 zł, NIP: 547-179-16-82, REGON: 070904684.
 3. Konkurs jest przeprowadzany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na oficjalnym profilu marki Fitanu na platformie Facebook.
 4. Przez cały okres trwania Konkursu niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej www.fitanu.com, a także w siedzibie Organizatora wskazanej w ust. 2.
 5. Uczestnikiem Konkursu może stać się pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała w Polsce, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 1 ustawy kodeks cywilny, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca aktywne publiczne konto na portalu Facebook (www.facebook.com), która w okresie trwania niniejszego Konkursu dokona zgłoszenia konkursowego.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora. Współpracownikami w rozumieniu Regulaminu są wszystkie osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie rodzin tych osób. Przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia, a także osób pozostających we wspólnym pożyciu.

§ 2

CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs rozpoczyna się w dniu 26.11.2021 roku o godz. 00:00:01, a zakończy się w dniu 03.12.2021 roku o godz. 23:59:59.

§ 3

ZADANIE KONKURSOWE

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy prawidłowo wykonać Zadanie Konkursowe, które polega na wykonaniu wszystkich wymienionych kolejno czynności w trakcie trwania Konkursu:
 1. należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe w okresie od 26.11. – 03.12.2021r. zgodnie z  §3 pkt 2 niniejszego Regulaminu;
 2. należy zaobserwować profil Fitanu na platformie Facebook oraz na platformie Instagram,

https://www.facebook.com/fitanucom - FB Fitanu.com

https://www.instagram.com/fitanu_com/ - IG Fitanu.com

 1. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu komentarza do posta konkursowego (https://www.facebook.com/fitanu/) pod postem Organizatora informującym o tym właśnie Konkursie. W komentarzu konkursowym uczestnik powinien umieścić wypowiedź, w której napisze, którym z wymienionych zestawów Napapijri chciałby podzielić się z bliską osobą i dlaczego. Poprzez publikację komentarza dana osoba dokonuje zgłoszenia do Konkursu oraz akceptuje i podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu (w tym § 8 ust. 4), stając się jego Uczestnikiem.
 2. Uczestnik poprzez wykonanie zadania konkursowego gwarantuje, że posiada pełne prawa autorskie do stworzonego zdjęcia i/lub wypowiedzi (zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych) zgodnie z §9 pkt 6 Regulaminu.
 3. Jedna osoba może dokonać jednego zgłoszenia do Konkursu.
 4. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie, poprzez usunięcie komentarza zawierającego odpowiedź na Zadanie Konkursowe, znajdującego się pod postem dotyczącym Konkursu na platformie Facebook.


§ 4

NAGRODY W KONKURSIE

 1. Nagrodami w konkursie są:
  1. Zestaw I: Duża torba, dwa szaliki i dwie czapki o wartości 829,97 PLN
  2. Zestaw II: Mała torba, szalik i dwie czapki o wartości 689,87 PLN
  3. Zestaw III: Bordowy plecak i dwie czapki (granatowa i pomarańczowa) o wartości 409,98 PLN
  4. Zestaw IV: Żółty plecak i dwie czapki (żółta i zielona) o wartości 389,97 PLN
  5. Zestaw V: Bordowy plecak i dwie czapki (borowa i zielona) o wartości 409,97 PLN
 2. Po jednej Nagrodzie otrzymają Uczestnicy Konkursu, których Zadania Konkursowe zostaną uznane za najciekawsze i najbardziej kreatywne przez Komisje Konkursową.
 3. Organizator decyduje o rodzaju przyznanej Uczestnikowi konkursu nagrody.
 4. Wyłączone jest prawo żądania przez Uczestnika wypłaty równowartości nagrody w gotówce bądź prawo jej zamiany na inną nagrodę.
 5. Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody, zaokrąglonej do pełnej złotówki. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
 6. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem zdobywcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zdobywca Nagrody jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia wyżej wskazanych obowiązków.

§ 5

WYBÓR LAUREATÓW

 1. Wyłonienia laureatów Konkursu dokonywać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z pięciu (5) osób.
 2. Kryteriami oceny komentarzy konkursowych wykonanych w ramach realizacji Zadania Konkursowego będzie subiektywna ocena członków Komisji Konkursowej pod względem zgodności z treścią zadania konkursowego, pomysłowości, kompozycji, estetyki, poprawności językowej i dobrych obyczajów.
 3. Po zakończeniu okresu trwania Konkursu, w terminie do dnia 06.12.2021 r.:
 1. Komisja Konkursowa wybierze pięciu (5) Uczestników Konkursu, którzy otrzymają Nagrodę (zwanych dalej Laureatami);
 2. Organizator opublikuje pod zgłoszeniami, poszczególnych Laureatów na portalu Facebook (www.facebook.com) w komentarzu pod postem konkursowym, za pośrednictwem swojego Oficjalnego Profilu, informację o wyborze danego Uczestnika na Laureata wraz z prośbą o nawiązanie w terminie 3 dni kontaktu z Organizatorem w formie wiadomości prywatnej na portalu Facebook i podanie adresu e-mail do kontaktu z Laureatem.
 1. Poprzez dobre obyczaje Organizator rozumie w szczególności nieużywanie słów powszechnie uznawanych za obraźliwe oraz okazywanie szacunku do dóbr osobistych osób trzecich. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie, że działa on w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Brak kontaktu lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Laureata prawa do Nagrody.
 3. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali Laureatami, o ich indywidualnych wynikach w Konkursie.

§ 6

PRZEKAZANIE NAGRÓD

 1. W terminie 3 dni od dnia poinformowania o wygranej zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 2), każdy Laureat będzie zobligowany przesłać Organizatorowi w formie wiadomości prywatnej na portalu Facebook adres e-mail do kontaktu z Laureatem..
 2. Po otrzymaniu adresu e-mail do kontaktu z Laureatem, Organizator skontaktuje się z Laureatem za pośrednictwem tego adresu e-mail prosząc Laureata o przesłanie w terminie 3 dni danych Laureata do wysyłki Nagrody: imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy. W przypadku zaistnienia konieczności niestandardowego sposobu rozliczenia Laureat konkursu może zostać poproszony o prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL) oraz nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego.
 3. Nagroda zostanie przekazana Laureatowi przez Organizatora pocztą lub kurierem. Wysyłka Nagrody nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Laureata danych zgodnie z ust. 2 powyżej.
 4. Uprawnienie Laureata do otrzymania Nagrody wygasa w przypadku:
 1. niespełnienia lub nieterminowego spełnienia przez Laureata wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności obowiązków określonych w ust. 1 lub 2.
 2. odmowy odbioru Nagrody przez Laureata,
 3. jeżeli nadana przez Organizatora Nagroda wróci do nadawcy niezależnie od przyczyn, a w szczególności wskutek jej niedoręczenia ze względu na podanie błędnego adresu, niedoręczenia z powodu nie przebywania adresata pod podanym adresem, nie podjęcia przez Laureata przesyłki w terminie.
 1. W przypadku wygaśnięcia prawa do Nagrody przez Laureata, Nagroda nie zostanie mu przesłana i pozostaje własnością Organizatora.

§ 7

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być składane Organizatorowi w formie pisemnej, w drodze przesyłki listowej poleconej na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu, z dopiskiem „Zostań Świętym Mikołajem z Napapijri” w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej dokładny adres do korespondencji, numer telefonu, roszczenie reklamacyjne oraz uzasadnienie złożenia reklamacji.
 3. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich wpływu. O wynikach postępowania reklamacyjnego Organizator niezwłocznie powiadamia osobę, która wniosła reklamację pisemnie na podany przez nią adres do korespondencji.

§ 8

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest – w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) – Organizator. Organizator przetwarza dane osobowe w celu realizacji Konkursu, wydania i rozliczenia Nagród, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów o: rachunkowości, podatkach oraz z innych zobowiązań wywodzących się z obowiązujących regulacji, realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora jakimi są: kontakt z Uczestnikami oraz ustalenie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami.
 1. Można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych u Organizatora pisząc na adres e-mail: iod_rodo@martessport.com.pl.
 2. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 3. Uczestnik, poprzez prawidłowe zrealizowanie Zadania Konkursowego, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego w związku z uczestnictwem w Konkursie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem i prawidłowym rozstrzygnięciem Konkursu, w tym w celu doręczenia Nagród.
 4. Dane osobowe przechowywane będą w celu, o którym mowa w §8 ust. 4 powyżej przez okres trwania Konkursu. Po tym okresie Organizator dane te może przechowywać na podstawie prawnie uzasadnionych celów Organizatora, jakimi są dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami osób trzecich, a także możliwość odpowiedzi na wezwania właściwych organów państwa – przez okres przedawnienia roszczeń i przez okres, w którym kontrole organów państwa mogą zostać wszczęte.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie oraz otrzymanie Nagrody. Uczestnik Konkursu może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych, a także może wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania – dane kontaktowe Organizatora podane zostały w § 1 ust. 2 powyżej. Ponadto Uczestnik posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie podanych przez niego udostępnionych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Złożenie takiej zgody jest jednak równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

§ 9

LICENCJA DO WYPOWIEDZI ZDJĘCIA I WYPOWIEDZI TEKSTOWEJ LAUREATA

 1. Uczestnik, z chwilą wykonania Zadania Konkursowego udziela Organizatorowi nieodpłatnej, przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych w danym Zadaniu Konkursowym (niezależnie od otrzymania przez Uczestnika nagrody), w szczególności z utworów bez ograniczeń terytorialnych, ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
 1. utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką drukarską;
 2. wprowadzenie do obrotu;
 3. wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie a. powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 4. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy;
 5. rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób w całości lub części, nadawanie za pomocą wizji, fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, wystawienie, wyświetlenie, publiczne odtworzenie, publiczne wykonanie, nadawanie w sposób równoczesny i integralny z inną organizacją lub podmiotem radiowym lub telewizyjnym, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 6. najem, dzierżawa, zarejestrowanie utworu jako znaku towarowego, wzoru użytkowego lub przemysłowego.
 7. Na mocy licencji określonej powyżej, utwór Uczestnika zawarty w Zadaniu Konkursowym może być

wykorzystany w dowolny sposób, przetworzony, rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może zostać zmieniony, opracowany, w szczególności w celu promocji i reklamy, w tym formie plakatów, folderów, w tym reklam audiowizualnych. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem jego utworu (zgoda na wykonywanie praw zależnych), z prawem do dalszego upoważnienia do wykonywania praw zależnych.

 1. Organizator upoważniony jest do wykorzystania utworu w sposób anonimowy.
 2. Uczestnik na życzenie Organizatora zawrze z nim w formie pisemnej odrębną umowę licencji lub przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w danym Zadaniu Konkursowym.
 3. Licencja udzielana jest na okres jednego roku, a po upływie tego okresu przechodzi na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia na piśmie pod rygorem nieważności na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego.
 4. Uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do zdjęcia i wypowiedzi (zadania konkursowego) tekstowej oraz, że nie jest ona obciążona jakimikolwiek prawami osób trzecich, a w przypadku wykorzystania wypowiedzi osób trzecich posiada ich zgodę na jej wykorzystanie w zakresie umożliwiającym Organizatorowi na pełne wykorzystywanie wypowiedzi w celach określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku wystąpienia do Organizatora przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z wypowiedzią (zadaniem konkursowym), Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z takich roszczeń i zaspokoić je we własnym zakresie.
 5. Laureat zezwala na opublikowanie jego wizerunku, a także imienia, nazwiska, pseudonimu z portalu Facebook, miejscowości zamieszkania jako autora.

§ 10

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika w szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne i nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności Uczestników, którzy:
 1. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 2. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebook;
 3. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebook kont/profili osób trzecich;
 4. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 5. tworzą fikcyjne konta/profile na Facebook.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie, szczególnie wskutek problemów technicznych z przesyłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony sieci internetowej będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowania strony lub aplikacji ze strony Facebook.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu niezależnie od przyczyn, za co nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek działania usługodawców (w szczególności np. poczty, przewoźników, przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, administratorów sieci komputerowych, wadliwości działania łączy internetowych lub oprogramowania lub sprzętu elektronicznego Organizatora bądź Uczestnika) lub zdarzeń związanych z realizowaniem usług mających charakter siły wyższej, nie będzie mógł wywiązać się z całości lub części zobowiązań, przewidzianych niniejszym Regulaminem.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Konkurs nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 4 z 2004 r. , poz. 27 – t.j. z późn. zm.).
 2. Konkurs prowadzony jest w języku polskim, na podstawie polskich przepisów prawa.
 3. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie uczestnictwa w Konkursie, praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania przyznanej nagrody.
 4. Portal Facebook (www.facebook.com) oraz portal Facebook nie są odpowiedzialne za organizację Konkursu.
 5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, bądź innego typu nieprawidłowości leżące po stronie Uczestników.
 6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, zaś Uczestnik zobowiązany jest przed przystąpieniem do Konkursu do zapoznania z niniejszym Regulaminem.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji prawnej Uczestników w zakresie praw nabytych na podstawie Regulaminu.
 8. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują do daty ich publikacji pod adresem www.sklepmartes.pl Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu, jeżeli w prawie polskim zostaną wprowadzone zmiany zakazujące przeprowadzania konkursów tego rodzaju.
 9. W takim przypadku informacja o zmianach zostanie zamieszczona na internetowej stronie www.fitanu.com
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.11.2021 r.